Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.

J 14,21 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaHledáte spolehlivost?

Příklad spolehlivosti na začátek

Pavel jednou potře­boval někam doručit peníze. Měl v úmyslu je poslat po svém osvěd­čeném spolu­pracov­níkovi Titovi. Pavel mu důvě­řoval! Nepo­chybo­val, že to Titus dobře zvládne a nic z toho neukradne. Ale chtěl, aby tu spoleh­livost viděl nejen Bůh, ale aby byla patrná i lidem. Proto s ním poslal ještě další dva lidi.

O jednom z nich Pavel píše, že svou prací pro evan­gelium si vysloužil uznání a důvěru v mnoha sborech (2. Ko­rint­ským 8,18). Lidé ve sborech ho znali a vybrali ho, aby šel s penězi spolu s Titem. To mě motivuje: Být taky tak spo­leh­livý a mít důvěru druhých lidí, dokonce celých sborů!

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Chcete peníze? - Nechoďte do práce

Tomáš Kašpar
Chcete peníze? - Nechoďte do práce
akademieuspechu.cz, běžná cena 233 Kč
Naše sleva: 9 Kč
Vaše cena: 224 Kč

ks

Poctivost a nepoctivost

Spolehliví lidé mají cenu zlata. Bylo to tak v minulosti, platí to i dnes. V dávných dobách, kdy ještě nebyla pošta a banky, se peníze posílaly osobně kurýrem. A někteří z nich nebyli spolehliví − viz třeba Jidáš, který se staral o společnou pokladnu, ale kradl z ní. Pán Ježíš to věděl, asi to věděli i učedníci, ale nechali ho. Proč? Mám za to, že věděli, že jsou vyšší hodnoty než peníze. A jestliže je člověk nespolehlivý, konkrétně jestliže krade, tak se jeho charakter projeví − a třeba nejen tím, že krade. Nakonec se ukázalo, že Jidášův charakter byl prohnilý v mnoha směrech − chamtivost, krádež, zrada − to vše patřilo k arzenálu jeho charakteru.

Nechci vás teď poučovat, že byste neměli krást. To považuji za samo­zřejmé. Já bych vás chtěl nadchnout pro spolehlivost, osvědčenost ve všech oblastech života.

Osvědčený v práci s penězi

Když se pod­ívám, čím chtějí dnes lidé vynik­nout, jakým způsobem se zapsat do paměti druhých, tak jsem při po­hledu na tohoto bratra nadšený. Všichni lidé ho mají za spo­lehlivého. Možná to dnes není hodnota, ale mě to přitahuje: Být spolehlivý a mít ve svém okolí lidi, kteří jsou spo­leh­liví, o kterých se to ví.

Nejen u peněz

Je zvláštní, že lidé ho znali přede­vším na základě toho, jak sloužil evangeliu. Jeho pře­svěd­čenost i přesvěd­čivost v tom, jak vysvět­loval evangelium, jak mluvil o Kristu. To bylo zdrojem jeho důvěry­hodnosti i v zacházení s penězi. Lidé ho znali, že by Krista nezapřel, že by evan­gelium nepře­kroutil. Třeba věděli, že by netole­roval snahu odčinit si své hříchy prací, místo aby spoléhal na Kristovu oběť, byli si jisti, že by křes­ťanovi netole­roval hřích. Nevíme, čím konkrétně oslňoval, Pavel píše jen to, že jeho služba evan­geliu byla zdrojem ocenění a obdivu ve všech sborech.

A dále je zajímavé, že tu není uve­deno jeho jméno. Prostě beze­jmenný, nezištný spoleh­livec. Měl by se čím chlubit, druzí ho chválili, mohl na tom vy­dělat. Jeho současníci ho znali, ale pro nás zůstává v úzadí, beze­jmenný.

Pointa:

Chci vás pozvat k tomu, abychom chtěli vynikat spoleh­livostí a důvě­ryhod­ností, a to i tehdy, když si vás nikdo nevšim­ne, neocení. Ale Bůh neza­pome­ne a ocení, vyzvedne to, čeho si nikdo ne­všim­nul. A jeho ocenění, jeho odměna bude stát za to!

Jan Vopalecký, září 2020

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (2)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Vést jako pastýř

Nejde o věci, projekty a plány, ale o lidi!Dobrý vedoucí či lídr není ten, kdo lidi burcuje, aby makali, aby dělali, ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Chcete peníze? - Nechoďte do práce

Tomáš Kašpar
Chcete peníze? - Nechoďte do práce
akademieuspechu.cz, běžná cena 233 Kč
Naše sleva: 9 Kč
Vaše cena: 224 Kč

ks


Peníze až na druhém místě

Lloydbottom&Dayton
Peníze až na druhém místě
Návrat, běžná cena 210 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 206 Kč

ks


O povaze pravé ctnosti

J.Ewards
O povaze pravé ctnosti
Návrat, běžná cena 155 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 150 Kč

ks


Krize mužství

Layneová, Leanne
Krize mužství
Návrat, běžná cena 195 Kč
Naše sleva: 6 Kč
Vaše cena: 189 Kč

ks