menu

Čtení pro rodinu


 Knihy e-shop

 Blogy

 Jsi dobrý, ale to nestačí

 Když to začíná se slzami...

 Získat kvalifikaci pro život

 Jak dělat dobré věci

 Když píšu, tak myslím

 Jak můžeme být ozdobou?

 Ohrožují naši pohodu

 Nakolik jste zbožní

 Iniciátor nebo jen napodobovatel

 Z čeho čerpáte sílu?

 Do jaké budoucnosti investovat svůj život?

 Jako hráz proti zlu

 Kdo se tě zastane?

 Jaká je tvoje víra?

 To je normálka, ne?

 A... jak dobře ho znáte?

 Všední život a velké věci

 Spurgeon a Moody

 Umíte být spolu

 Dobře si rozumět

 Láska jako samozřejmost

 Mezilidské vztahy

 Sexualita

 Manželství

 Ženy

 Chlapi

 Výchova

 Zdraví

 Aktuální dění

 Život a hodnoty

 Duchovní život

 Pro děti

 O nás

 Archiv článků


------

Citát z Bible:

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.

Fp 2,4 E
(Další citáty)

------

Nakolik jste zbožní?

Ještě než začnu: Chcete být zbožní? K čemu je to dobré? Někteří lidé si svou zbožností získávají společenský kredit. Druzí je potom respektují, důvěřují jim, že je nepodvedou, dokonce jim svěřují své problémy a čekají od nich pomoc.

Zbožnost s sebou nese moc

Bible předpovídá – a dnes se to naplňuje – že v poslední době budou existovat lidé, kteří budou navenek vypadat zbožně, ale nejen že uvnitř zbožní nebudou, oni budou dokonce moc zbožnosti zapírat (2. Timoteovi 3,5). Co to znamená?

Může to mít dvojí význam:

1. Budou dávat najevo, že stačí vypadat zbožně a nic dalšího od zbožnosti nemáme očekávat, vyjadřují, že zbožnost nemá moc

2. Budou vypadat zbožně, budou se tvářit jako ti, kdo mají tajemnou neviditelnou moc pramenící ze zbožného chování – ale žádnou moc mít nebudou. Budou se ohánět jen projevy zbožnosti. Svou praxí budou moc zbožnosti zapírat. Takovým lidem bude velmi záležet na tom, aby vypadali zbožně. Zároveň tady Bible říká, že zbožnost určitým způsobem představuje nějakou moc. Jakou? Je to přirozená autorita, kterou od nich lidé očekávají. Slovo zbožnost není v řečtině nijak příbuzné se slovem Bůh, jeho význam je prostě „úcta k Bohu“. Lidé od zbožnosti, tedy od zbožných lidí něco očekávají a mají před nimi určitý respekt.

Falešná a pravá zbožnost

Zbožnost se dá snadno zfalšovat – a ta je potom bez moci. Je až k smíchu, před jakou zbožností nás varuje Bible v 1. Timoteovi 6,5-6: „… zbožnost pokládají za prostředek k obohacení. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.“ Někteří pokládají zbožnost, tedy úctu k Bohu, za způsob, jak přijít k penězům, k bohatství, jak vydělat. Ale pravá zbožnost je víc než peníze. Spočívá v tom, že jsme spokojeni s tím, co máme.


Pravá zbožnost je naopak něco, co má v sobě moc, sílu, která unese pronásledování, nevraživost, posměch: „Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni“ (2. Timoteovi 3,12). Znakem pravé zbožnosti je vlastně to, že je vystavena nepřízni, nevraživosti. – Jak je to s naší zbožností?

Příklad zbožnosti

Vezměme si příklad z Kornélia ze Skutků 10. Zvláštní postava. Byl to voják, velitel, dnes bychom možná řekli kapitán, který uměl velet, uměl bojovat – a přesto něm Bible říká, že byl zbožný, ukázkový příklad zbožnosti. Zřejmě se podobal setníkovi z Lukáše 7, který měl autoritu a za něhož se přimlouvala i židovská vrchnost.

Korneliova zbožnost spočívala v tom, že:

  • se bál Boha,
  • pro svou zbožnost získal celou rodinu,
  • dával mnoho almužen,
  • hodně se modlil.

Jeho zbožnost nebyla marná, zareagoval na ni dokonce sám Bůh. Stojí za zmínku, že zbožnost sama k záchraně nestačí. Proto mu Bůh prostřednictvím anděla vzkázal, aby si zavolal Petra, od něhož se dozví, jak získat skutečnou Boží přízeň a spasení.

Zbožnost vlastně plyne z toho, že jsme vírou v Krista zachráněni. Vlastní zbožností člověk ničeho nedosáhne (Skutky 3,12). Ale ten, kdo do svého života přijme Krista, koho Kristus promění tím, že mu odpustí, dá mu svého Ducha a novou přirozenost, dostane i schopnost žít zbožně tak, aby to před Bohem mělo váhu a moc, kterou budou vnímat i lidé.

Naše zbožnost?

Tak co, máme se o nějakou zbožnost snažit? Určitě ano. Pavel píše: „Cvič se ve zbožnosti.… zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí“ (2. Timoteovi 4,7-8). Zbožnost znamená úctu k Bohu a získat pro ni svou rodinu, dávat almužny, modlit se, dále sem můžeme zařadit bezúhonný život, čtení Bible (1. Timoteovi 4,13), půst, sebekázeň ...

Zbožnost je přirozenou reakcí nitra uzdraveného Kristem. Není to naše povinnost, ne že se musíme se postit, dávat almužny atd. proto, abychom získali Kristovu záchranu pro věčnost a přízeň, ale proto, že jsme ji získali. A s touto motivací můžeme přemýšlet, jak svou zbožnost prohlubovat.

Jan Vopalecký, 13. listopadu 2017


 
------------- Ohrožují naši pohodu   <= Dále číst =>   Iniciátor nebo jen napodobovatel
Neodolatelná církev

Andy Stanley
Neodolatelná církev
Návrat, běžná cena 290 Kč
Naše sleva: 38 Kč
Vaše cena: 252 Kč

ks


5 důvodů,
proč být zbožný

  • Získáš kredit před Bohem i před lidmi (1Tm 4,8)
  • Budeš rád dávat, a to tě obohatí
  • Naučíš se pravidelně modlit
  • Zažiješ, jaký přínos má půst
  • Nebude pro tebe těžké se ovládat v čemkoli