Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni.

Sk 20,32 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Mezi dvěma ženami

Snacha a tchyně . .


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Inspirováno:

Lepší a větší než proroci, než andělé, než...

Byly doby, kdy lidé viděli, co v životě konkrétních lidí dělá Kristus. Když se někdo rozhodl Krista přijmout, znamenalo to pro něho obrovskou změnu.

Opouštěl tím dobrovolně a rád dosavadní životní styl, protože život s Kristem viděl jako lepší. Zároveň však opouštěl víru svých předků, ostatní se na něj dívali jako na odpadlíka a mohlo ho stihnout například to, že

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks

 • byl rodinou vyděděn
 • ztratil zaměstnání
 • přišel o majetek
 • prožíval psychické i fyzické týrání
 • byl vystaven veřejnému posměchu
 • byl odsouzen do vězení
 • mohl skončit jako mučedník

Předesílám, že obsah tohoto článku je z větší části převzat z Biblického komentáře k Novému zákonu. Vynikajícím způsobem znázorňuje, že Kristus je větší, lepší nejen než to, nač mohli být hrdí starozákonní Židé, ale také než to, na čem si mohou zakládat lidé dnešní doby.

Lidé, kteří v prvních dobách křesťanství uvěřili v Krista, opouštěli své židovství kvůli Kristu, znamenalo to opustit stín a získat to, co stín vrhá, opustit obřad kvůli realitě, opustit něco prozatímního kvůli něčemu konečnému, časné kvůli věčnému, dobré kvůli lepšímu.

Dále to znamenalo opustit oblíbené a přidat se k neoblíbenému, opustit většinu a přidat se k menšině, vyměnit roli utlačovatele za utlačovaného. Není divu, že to vyvolávalo mnoho vážných problémů.

Vždycky bylo možné se zase vrátit a být dalších nepříjemností ušetřen. Když čteme list Židům, je vidět silné argumenty, kterými byli tito lidé přesvědčováni, aby se vrátili k židovství, které se mohlo přece chlubit

 • bohatým dědictvím proroků
 • přímým odkazem na slavného zákonodárce Mojžíše
 • národním poutem s vynikajícím vojevůdcem Jozuem
 • slávou áronského kněžství
 • existencí svatyně, kde přebýval sám Bůh mezi svým lidem
 • Zákonem, který Bůh vydal skrze Mojžíše
 • svatyní a vším jeho zařízením

Při čtení tohoto biblického dopisu jako bychom slyšeli, jak se Židé chlubí jednou slavnou oblastí národní hrdostí za druhou a pak se s úšklebkem ptají: „A co máte vy, křesťané? My máme tohle všechno, a co máte vy? Nic, jen jakousi horní místnost, stůl, trochu chleba a vína na stole! Chcete tím říct, že kvůli tomu jste toho tolik opustili?“

List Židům je reakcí na otázku: „Co máte?“ Jednoslovná odpověď zní: „Krista.“ V něm máme:

 • někoho většího než proroky
 • někoho většího než anděly
 • někoho většího než Mojžíše
 • někoho většího než Jozue
 • někoho, jehož kněžství je vyšší než kněžství Áronovo
 • někoho, kdo slouží lepší svatyni
 • někoho, kdo uzavřel lepší smlouvu
 • někoho, jehož sebeobětování za hřích je větší než opakované oběti býků a kozlů
 • něco, co bylo vzorem pro zařízení nábytkem a oponu

Stejně jako hvězdy blednou, když vychází slunce se svou větší slávou, tak předobrazy a stíny judaismu mizí v bezvýznamnosti před větší slávou osoby a díla Pána Ježíše.

Totéž platí pro křesťana v dnešní době. Mnohého se vzdává, protože ví, že získal něco lepšího – získal Krista. Druzí se nám smějí, nebo nechápavě kroutí hlavou, co všechno jsme pro Krista ochotni opustit.

Problém pronásledování existoval vždy. Ti, kdo vyznávali, že následují Pána Ježíše, museli čelit až fanatickému nepřátelství. Věřící lidi by to mohlo přivést k nebezpečí nechat se zastrašit a k zoufalství. Proto potřebovali povzbuzení, aby si uchovali víru v Boží zaslíbení. Potřebovali vytrvalost s výhledem na budoucí odměnu.

Ti, kdo byli křesťany pouze podle jména, byli vystavení nebezpečí odpadnutí. Vyznali, že přijali Krista, ale potom se ho mohli zcela zříct a vrátit se k tomu, co považovali za cenné před obrácením ke Kristu.

List Židům je dnes aktuální stejně jako v církvi prvního století. Stále potřebujeme připomínat věčné výsady a požehnání, která máme v Kristu. Potřebujeme povzbuzení, abychom odolávali nepřátelství a těžkostem. Všichni vyznávající věřící potřebujeme varování, abychom se nevraceli k obřadnickému náboženství, když jsme už zažili, jak je Pán dobrý.

Osnova dopisu Židům vypadá zhruba takto (ukázka):

 • Kristus je větší jakožto osoba (1,1-4,13)
 • Kristus je větší než proroci (1,1-3)
 • Kristus je větší než andělé (1,4-2,18)
 • Kristus je větší než Mojžíš a Jozue (3,1-4,13)
 • Kristus jako velekněz je větší než Áron (4,14-7,28)
 • Kristova služba je větší než Áronova (kapitola 8)
 • Kristova oběť je větší než starozákonní oběti (9,1-10,18)

Dále viz Biblický komentář k Novému zákonu.

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Poslední šance

Právě vyšlo! Poslední judští králové svou poslední šanci nevyužili − využijeme ji my? Na jedné straně ...

Poslední šance
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Zapomenutý příkaz: Buďte svatí

W. MacDonald
Zapomenutý příkaz: Buďte svatí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 177 Kč

ks

Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu má větší čest nežli dům sám.
Židům 3,3

Neboť lidé přísahají při větším, než jsou sami; a přísaha je zárukou, která ukončuje každý jejich spor.
Židům 6,16

Ale když přišel Kristus jako velekněz budoucího dobra skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukama udělaný, to jest ne z tohoto stvoření.
Židům 9,11

Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, neboť vzhlížel ke své odplatě.
Židům 11,26

Vždyť Zákon nic nepřivedl k dokonalosti -- uvádí se však lepší naděje, skrze niž se přibližujeme k Bohu.
Židům 7,19

...tím spíše se stal Ježíš také ručitelem lepší smlouvy.
Židům 7,22

Nyní však dosáhl význačnější služby, tak jako je i prostředníkem lepší smlouvy, která je založena na lepších zaslíbeních.
Židům 8,6

Bylo tedy nutné, aby obrazy těch věcí, které jsou v nebesích, byly takto očišťovány, avšak samy nebeské věci jsou očišťovány oběťmi lepšími, než jsou tyto.
Židům 9,23

Vždyť jste měli soucit s vězni a uloupení svého majetku jste přijali s radostí, vědouce, že máte v nebi vlastnictví lepší a trvalé.
Židům 10,34

Vírou přinesl Ábel Bohu lepší oběť než Kain. Skrze ni se mu dostalo svědectví, že je spravedlivý, když Bůh vydával svědectví při jeho darech, a skrze tu víru ještě mluví, i když zemřel.
Židům 11.4

Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město.
Židům 11,16


Biblický komentář k Novému zákonu

W. MacDonald
Biblický komentář k Novému zákonu
ALEF Křesťanské sbory, 800.00 Kč

ks