Ethos - Domovská stránka


Křesťanské čtení pro celou rodinu

menu
 

 Bible mluví
 Jsi dobrý, ale...
 Ocenění pro nenápadné
 Co máš napsané na čele?
 Jsem jiný, než si myslím?
 Ty nejodolnější nalákáme jinak
 Větší a lepší!
 Vzpomeň si na mě
 Byl jsem mrtvý!
 Respektujeme autority?
 Jsi král! - Opravdu?
 Nemám čas
 Odvážní, ale prázdní
 Jak nás Ježíš ovlivňuje?
 Netěkej a naslouchej
 Co všechno potřebujete
 Povědomí o Bohu se vytrácelo postupně a nenápadně
 Má vaše vytrvalost cíl?
 Chyby při mluvení
 Trpět „pro Krista“
 Mám všeho dost, tak co?
 Hlavně abych dělal, co dělat mám
 Kam se díváš?
 Zátěž nevadí, ale zdržuje
 Musí svědek víry věřit
 Ne jako ve starověku
 Jsi dobrý, ale to nestačí
 Když to začíná se slzami...
 Získat kvalifikaci pro život
 Jak dělat dobré věci
 Když píšu, tak myslím
 Jak můžeme být ozdobou?
 Ohrožují naši pohodu
 Nakolik jste zbožní
 Iniciátor nebo jen napodobovatel
 Z čeho čerpáte sílu?
 Do jaké budoucnosti investovat svůj život?
 Jako hráz proti zlu
 Kdo se tě zastane?
 Jaká je tvoje víra?
 To je normálka, ne?
 A... jak dobře ho znáte?
 Všední život a velké věci
 Spurgeon a Moody
 Umíte být spolu
 Dobře si rozumět
 Láska jako samozřejmost
 Mezilidské vztahy
 Sexualita
 Manželství
 Ženy
 Chlapi
 Výchova
 Zdraví
 Aktuální dění
 Život a hodnoty
 Duchovní život
 Pro děti


------

Citát z Bible:

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

1J 1,7 E
(Další citáty)

------


Lepší a větší než proroci, než andělé, než...

Byly doby, kdy lidé viděli, co v životě konkrétních lidí dělá Kristus. Když se někdo rozhodl Krista přijmout, znamenalo to pro něho obrovskou změnu.

Opouštěl tím dobrovolně a rád dosavadní životní styl, protože život s Kristem viděl jako lepší. Zároveň však opouštěl víru svých předků, ostatní se na něj dívali jako na odpadlíka a mohlo ho stihnout například to, že

 • byl rodinou vyděděn
 • ztratil zaměstnání
 • přišel o majetek
 • prožíval psychické i fyzické týrání
 • byl vystaven veřejnému posměchu
 • byl odsouzen do vězení
 • mohl skončit jako mučedník

Předesílám, že obsah tohoto článku je z větší části převzat z Biblického komentáře k Novému zákonu. Vynikajícím způsobem znázorňuje, že Kristus je větší, lepší nejen než to, nač mohli být hrdí starozákonní Židé, ale také než to, na čem si mohou zakládat lidé dnešní doby.

Lidé, kteří v prvních dobách křesťanství uvěřili v Krista, opouštěli své židovství kvůli Kristu, znamenalo to opustit stín a získat to, co stín vrhá, opustit obřad kvůli realitě, opustit něco prozatímního kvůli něčemu konečnému, časné kvůli věčnému, dobré kvůli lepšímu.

Dále to znamenalo opustit oblíbené a přidat se k neoblíbenému, opustit většinu a přidat se k menšině, vyměnit roli utlačovatele za utlačovaného. Není divu, že to vyvolávalo mnoho vážných problémů.

Vždycky bylo možné se zase vrátit a být dalších nepříjemností ušetřen. Když čteme list Židům, je vidět silné argumenty, kterými byli tito lidé přesvědčováni, aby se vrátili k židovství, které se mohlo přece chlubit

 • bohatým dědictvím proroků
 • přímým odkazem na slavného zákonodárce Mojžíše
 • národním poutem s vynikajícím vojevůdcem Jozuem
 • slávou áronského kněžství
 • existencí svatyně, kde přebýval sám Bůh mezi svým lidem
 • Zákonem, který Bůh vydal skrze Mojžíše
 • svatyní a vším jeho zařízením

Při čtení tohoto biblického dopisu jako bychom slyšeli, jak se Židé chlubí jednou slavnou oblastí národní hrdostí za druhou a pak se s úšklebkem ptají: „A co máte vy, křesťané? My máme tohle všechno, a co máte vy? Nic, jen jakousi horní místnost, stůl, trochu chleba a vína na stole! Chcete tím říct, že kvůli tomu jste toho tolik opustili?“

List Židům je reakcí na otázku: „Co máte?“ Jednoslovná odpověď zní: „Krista.“ V něm máme:

 • někoho většího než proroky
 • někoho většího než anděly
 • někoho většího než Mojžíše
 • někoho většího než Jozue
 • někoho, jehož kněžství je vyšší než kněžství Áronovo
 • někoho, kdo slouží lepší svatyni
 • někoho, kdo uzavřel lepší smlouvu
 • někoho, jehož sebeobětování za hřích je větší než opakované oběti býků a kozlů
 • něco, co bylo vzorem pro zařízení nábytkem a oponu

Stejně jako hvězdy blednou, když vychází slunce se svou větší slávou, tak předobrazy a stíny judaismu mizí v bezvýznamnosti před větší slávou osoby a díla Pána Ježíše.

Totéž platí pro křesťana v dnešní době. Mnohého se vzdává, protože ví, že získal něco lepšího – získal Krista. Druzí se nám smějí, nebo nechápavě kroutí hlavou, co všechno jsme pro Krista ochotni opustit.

Problém pronásledování existoval vždy. Ti, kdo vyznávali, že následují Pána Ježíše, museli čelit až fanatickému nepřátelství. Věřící lidi by to mohlo přivést k nebezpečí nechat se zastrašit a k zoufalství. Proto potřebovali povzbuzení, aby si uchovali víru v Boží zaslíbení. Potřebovali vytrvalost s výhledem na budoucí odměnu.

Ti, kdo byli křesťany pouze podle jména, byli vystavení nebezpečí odpadnutí. Vyznali, že přijali Krista, ale potom se ho mohli zcela zříct a vrátit se k tomu, co považovali za cenné před obrácením ke Kristu.

List Židům je dnes aktuální stejně jako v církvi prvního století. Stále potřebujeme připomínat věčné výsady a požehnání, která máme v Kristu. Potřebujeme povzbuzení, abychom odolávali nepřátelství a těžkostem. Všichni vyznávající věřící potřebujeme varování, abychom se nevraceli k obřadnickému náboženství, když jsme už zažili, jak je Pán dobrý.

Osnova dopisu Židům vypadá zhruba takto (ukázka):

 • Kristus je větší jakožto osoba (1,1-4,13)
 • Kristus je větší než proroci (1,1-3)
 • Kristus je větší než andělé (1,4-2,18)
 • Kristus je větší než Mojžíš a Jozue (3,1-4,13)
 • Kristus jako velekněz je větší než Áron (4,14-7,28)
 • Kristova služba je větší než Áronova (kapitola 8)
 • Kristova oběť je větší než starozákonní oběti (9,1-10,18)

Dále viz Biblický komentář k Novému zákonu.

-------------

Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)

MacDonald, William
Biblický komentář k Novému zákonu (800 Kč)
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 800 Kč
Naše sleva: 32 Kč
Vaše cena: 768 Kč

ks

Ježíš je však hoden větší slávy než Mojžíš, tak jako stavitel domu má větší čest nežli dům sám.
Židům 3,3

Neboť lidé přísahají při větším, než jsou sami; a přísaha je zárukou, která ukončuje každý jejich spor.
Židům 6,16

Ale když přišel Kristus jako velekněz budoucího dobra skrze větší a dokonalejší stánek, ne rukama udělaný, to jest ne z tohoto stvoření.
Židům 9,11

Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, neboť vzhlížel ke své odplatě.
Židům 11,26

Vždyť Zákon nic nepřivedl k dokonalosti -- uvádí se však lepší naděje, skrze niž se přibližujeme k Bohu.
Židům 7,19

...tím spíše se stal Ježíš také ručitelem lepší smlouvy.
Židům 7,22

Nyní však dosáhl význačnější služby, tak jako je i prostředníkem lepší smlouvy, která je založena na lepších zaslíbeních.
Židům 8,6

Bylo tedy nutné, aby obrazy těch věcí, které jsou v nebesích, byly takto očišťovány, avšak samy nebeské věci jsou očišťovány oběťmi lepšími, než jsou tyto.
Židům 9,23

Vždyť jste měli soucit s vězni a uloupení svého majetku jste přijali s radostí, vědouce, že máte v nebi vlastnictví lepší a trvalé.
Židům 10,34

Vírou přinesl Ábel Bohu lepší oběť než Kain. Skrze ni se mu dostalo svědectví, že je spravedlivý, když Bůh vydával svědectví při jeho darech, a skrze tu víru ještě mluví, i když zemřel.
Židům 11.4

Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město.
Židům 11,16