Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.

Mt 10,28 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Netěkej

Ne, není to chyba, nechtěl jsem říct nečekej, správně má být opravdu netěkej. Je to kontrast k tomu, jak nás Bible mnohokrát uklidňuje, abychom zůstávali.

„Umíte chvíli posedět v klidu?“ Tak se někdy ptáme dětí, které jsou plné života a zdraví, radují se z pohybu a vlastního hlasu a nedopřejí nám ticho a klid. A my? Dopřejeme si někdy klid? Jak si můžeme dopřát klid, když máme tolik úkolů a povinností? Nejsilněji to prožívám ráno, když dělám to v co věřím, a sice, že je dobré si něco přečíst z Bible a přemýšlet o tom. Tehdy se mi rojí v hlavě tolik věcí, které musím dnes udělat, zařídit, že neustálé poskakování dětí není proti tomu nic. Prostě těkám a neumím netěkat.

Na druhé straně mám moc rád chvíle klidu v Boží náruči, kdy čtu Bibli, rozumím jí, chápu, co mi Bůh říká, a pro mě je to blahodárné. Ten vnitřní klid! Odpočívám, vím, že Bůh mě má rád, nikam mě nehoní a já jen nasávám. Často mě přitom napadne, že bych možná měl jít něco udělat − z vděčnosti, z poslušnosti, pro dobrý pocit, že se neflákám. Ale On mi šeptá: „Netěkej, užij si klidu, objetí, osobního tepla. Tim nabereš sílu, inspiraci, odvahu, tah do dalších chvil, úkolů a práce, ke které tě posílám.“

Takto rozumím slovům zůstaňte ve mně a já ve vás nebo zůstaňte v mé lásce. Tehdy se učíme naslouchat, rozumět, co říká, tehdy do naší bytosti vniká jeho slovo, jeho charakter. Ten z nás pak bude vyzařovat, jak to vidíme na příkladných duchovních osobnostech, kterým možná jejich duchovní potenciálni závidíme. Zastav se, uklidni se, netěkej a čerpej.

Dokážeme zůstat v jeho náruči i tehdy, když na nás doléhají problémy, když nás něco láká, abychom se rozptýlili, nebo nás něco svádí ke zlému? − Ježíši, který nás má opravdu rád, záleží na tom, abychom mu byli pořád nablízku, třeba jako milující manžel, do jehož objetí se žena může schoulit, když jí je jakkoli těžko. Velmi ocení objetí, dlouhé, vytrvalé, věrné, milující. − To nám nabízí Kristus. My chlapi to potřebujeme také − už jen proto, abychom bezpečné objetí mohli poskytnout své ženě. Prostě jde o to, abychom v něm zůstávali.

Jan Vopalecký, duben 2018Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/netekej.php
Očekávání na Boha

Murray, Andrew
Očekávání na Boha
Juda, běžná cena 155 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 152 Kč

ks

Několik biblických veršů, které říkají, abychom „zůstávali“

Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně.(Jan 15,4)

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. (Jan 15,9)

Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.„ (Jan 6,27)

Tehdy jim řekl: “Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou!„ (Matouš 26,38)

Oni ho však začali přemlouvat: “Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje.„ Vešel tedy a zůstal s nimi.(Lukáš 24,29)

Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“ (Lukáš 24,49)

Otrok nezůstává v domě navždy; navždy zůstává syn. (Jan 8,35)

Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude. (Jan 14,17)

Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. (Jan 15,5)

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. (Jan 15,10)

Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on. (1. Janův 2,6)

Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. (1. Janův 2,10)

Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým. (1. Janův 2,14)

A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. (1. Janův 2,17)

Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává; ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. (1. Janův 3,9)

Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. (2. Janův 1,9)

Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá, v stínu Všemohoucího odpočívati bude. (Žalm 91,1)

Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása. (Žalm 62,2)