Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(6 min.)


------

Citát z Bible:

Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti,

Ž 84,11 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme


Modlete se za

&PREP Dveře otevřených příležitostí

Představa otevřených dveří ve mně vyvolává emoce. Zvlášť v kontextu, jak dveře popisuje kniha Zjevení Jana:

„Toto prohlašuje ten..., který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře: “Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.

Zjevení Jana 3,7-8

Poznámka:

Představa otevřených dveří nás přirozeně vybízí, abychom vešli vevnitř a přinejmenším se tam podívali. Vím, že není bezpečné chodit všude, kde vidíme otevřené dveře, ale když je otevřel Pan Ježíš, tak to bezpečné je!
Když jdu po ulici, vejdu spíš do obchodu, kde jsou dveře otevřené, než tam, kde musím do dveří zatlačit.
Otevřené dveře znamenají pozvání: „Tady jste vítáni.“
A co my? Nakoukneme, možná se zeptáme a zjistíme, že kromě výhod to znamená také práci nebo odpovědnost. A přitom výsadu! Je to čest pracovat pro Pána, i když se nám můžou lidi smát, podivovat se a my se pak stydíme.

Otevřené dveře určitě znamenají příležitost, která nás staví před rozhodnutí, jestli ji využijeme. V Bibli však mají otevřené dveře konkrétnější význam, znamenají příležitost mluvit o živém Bohu, jaký je a co dělá v našem životě. Pavel jednou říká: „Nemůžu odtud teď odejít, protože tu mám otevřené dveře.“ Jak my reagujeme na otevřené dveře? Vnímáme je? Využijeme prilezitost? Na vysoké škole jsem zaslechl, že existuje příležitost strávit dva měsíce ve Finsku. Nijak zvlášť jsem o tom nepřemýšlel, jen jsem se o tom mezi kamarády zmínil. Jeden z nich na mě vyjel: „Ani vteřinu neváhej!“ Jel jsem a mělo to vliv na celý můj život. Nepotřebujeme podobné šťouchnutí, abychom ani vteřinu neváhali, když se objeví příležitost mluvit o živém Bohu a o tom, co jak nás Kristus zachránil a co v našem životě dělá!

Stojím před dveřmi, které mi otevřel sám Bůh, a teď mě vybízí, doslova do mě žduchá, abych jimi prošel. A já pořád sbírám odvahu, ohlížím se, jestli vnímám správně, bojím se, jestli mě za těmi dveřmi nečeká něco těžkého... Naopak se nám někdy zdá, že všechny dveře jsou zavřené, a my nevíme, kam dál Já v tom vidím otevřenou příležitost a silný tlak na rozhodnutí, abych jimi prošel.

je mnoho lidí, kteří by rádi prošli dveřmi, ale nemohou, jsou zavřené

vždy jsou před námi některé dveře otevřené − jen se naučit je vidět a procházet jimi.

Říká to někdo, kdo ty dveře umí udržet zavřené/otevřené

Konkordance otevřených dveří:

1 Samuelova 3:15  Samuel ležel až do rána, kdy otevřel dveře Hospodinova domu. Samuel se Élímu bál vidění oznámit. 2 Paralipomenon 29:3  V prvním měsíci prvního roku svého kralování otevřel dveře Hospodinova domu a opravil je. Přísloví 18:16  Dar člověku otevře dveře, povede ho před vysoko postavené. Lukáš 13:25  V tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře, a vy byste zůstali stát venku, začali tlouci na dveře a říkat: ‚Pane, otevři nám‘, on vám odpoví: ‚Neznám vás a nevím, odkud jste.‘ Skutky apoštolské 5:19  Pánův anděl však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl je ven a řekl: Skutky apoštolské 5:23  „Vězení jsme našli důkladně zavřené a stráže stojící u dveří, ale když jsme otevřeli, nenašli jsme uvnitř nikoho.“ Skutky apoštolské 12:13  Zabouchal na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rodé. Skutky apoštolské 14:27  Když tam přišli a shromáždili církev, vypravovali, co všechno Bůh s nimi učinil a jak pohanům otevřel dveře víry. Skutky apoštolské 16:26  Náhle nastalo veliké zemětřesení, takže se otřásly základy vězení. Rázem se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. Skutky apoštolské 16:27  Když se žalářník probudil a uviděl otevřené dveře vězení, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že vězňové uprchli. 1 Korintským 16:9  neboť jsou zde pro mne otevřeny dveře k velké a účinné službě. I protivníků je však mnoho. Koloským 4:3  Modlete se současně i za nás, aby nám Bůh otevřel dveře slova, abychom mohli mluvit o tajemství Kristovu, pro něž jsem také spoután, Zjevení Janovo 3:8  Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít. Neboť máš malou moc, a přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel jsi mé jméno. Zjevení Janovo 3:20  Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zjevení Janovo 4:1  Potom jsem uviděl: Hle, otevřené dveře v nebi, a ten první hlas, který jsem uslyšel jako zvuk polnice mluvící se mnou, říkal: „Vystup sem a ukážu ti, co se má stát potom.“

Konkordance zavřené dveře

Genesis 19:6  Lot k nim vyšel ke vchodu, zavřel za sebou dveře Genesis 19:10  Nato muži zevnitř vztáhli ruce, vtáhli Lota k sobě do domu, zavřeli dveře 2 Královská 4:4  Pak jdi, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalévej do všech těch nádob; plné dávej stranou. 2 Královská 4:5  Odešla od něj a zavřela dveře za sebou a za svými syny. Oni k ní přinášeli nádoby a ona nalévala. 2 Královská 4:33  Když vešel, zavřel za oběma dveře a modlil se k Hospodinu. Matouš 6:6  Když ty se modlíš, vejdi do svého pokoje, zavři za sebou dveře a pomodli se k svému Otci, který je v skrytu, a tvůj Otec, který vidí v skrytu, ti odplatí zjevně. Matouš 25:10  Zatímco odcházely, aby nakoupily olej, přišel ženich, a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu; a dveře byly zavřeny. Lukáš 11:7  A on zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a mé děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.‘ Lukáš 13:25  V tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře, a vy byste zůstali stát venku, začali tlouci na dveře a říkat: ‚Pane, otevři nám‘, on vám odpoví: ‚Neznám vás a nevím, odkud jste.‘ Jan 20:19  Když byl večer téhož dne, prvního v týdnu, a učedníci byli ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: „Pokoj vám.“ Jan 20:26  Po osmi dnech byli jeho učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi. Postavil se doprostřed a řekl: „Pokoj vám.“ Zjevení Janovo 3:8  Znám tvé skutky. Hle, postavil jsem před tebou otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít. Neboť máš malou moc, a přece jsi zachoval mé slovo a nezapřel jsi mé jméno.

Ethos je nejlépe číst pravidelně, řekněme jednou týdně. Chci posílat upozornění o nových článcích.

Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
------

 

  Doporučujeme:

...

 

Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře: „Vím o tvých skutcích. Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít. Neboť ačkoli máš nepatrnou moc, zachoval jsi mé slovo a mé jméno jsi nezapřel.

Zjevení Jana 3,7-8