Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Bůh pravil: "Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se sestoupit do Egypta; učiním tě tam velikým národem. 4  Já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu. Josef ti vlastní rukou zatlačí oči."

1M 46,3-4 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaCo je podstata křesťanství

Podstatou křesťanství je to, aby lidé poznali, že potřebují záchranu, aby o ni usilovali a nechali se zachránit. Proč člověk potřebuje zachránit?
Jinak se nedostane do Božího království, ale musí jít do pekla.

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6,23

Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Jan 3,5

A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Zjevení 20,15

A to je každý člověk hříšný? Nemyslím si, že jsem udělal něco tak špatného, abych musel do pekla.
Bůh má absolutní měřítka: prostě nic špatného! − A navíc Bůh všechno vidí. Z jeho pohledu si nikdo nezaslouží nebe. Každý je špatný od narození, od přirozenosti.

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Římanům 3,23

Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? Jeremjáš 17,9

Bůh považuje za hřích dokonce i to, když někdo může udělat něco dobrého, ale neudělá to.

Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. Jakub 4,17

Jak je možné se zachránit?
Tím, že člověk uvěří v Ježíše.

“...Co mám dělat, abych byl zachráněn?„ Oni mu řekli: “Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.„ Skutky 16,30-31

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má život věčný. Jan 6,47

To stačí jenom věřit? To nemusím nic dělat? Nějak si to odpracovat, snést trest?
Ano stačí jenom věřit.

Bez víry není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Židům 11,6

Člověk se sám nemá před Bohem jak zachránit, žádný dobrý skutek ani jakékoli množství dobrých skutků na to nestačí. Jediné, co stačí a zároveň jediné, co Bůh požaduje, je věřit v něho.

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efezským 2,8-9

Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Římanům 4,5

Nikdo nevykoupí ani bratra, člověk Bohu za sebe nedá výkupné. Cena za jeho duši je tak vysoká -- nikdy na ni nebude mít, aby žil navždy a neviděl zkázu. Žalmy 49,8-10

Ježíš jim odpověděl: “Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.„ Jan 6,29

A co když jsem hřešil opravdu hodně? Nemám ani odvahu Boha o prosit o milost.
Ke Kristu může s prosbou o záchranu přijít každý, jeho smrt stačí na každý hřích.

...kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37

Proč uvěřit právě v Ježíše?
Protože on vzal na sebe naši vinu, aby nás osvobodil, a Bůh to, že nás Ježíš zastoupil, bere jen u těch, kdo tomu věří.

Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev... Římanům 3,25

Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Jan 3,18

Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. 1.Petrův 3,18

Co to znamená uvěřit v Ježíše?
Přijmout ho. Je to víc, než uvěřit, že existoval, a dokonce víc, než věřit a tvrdit, že umřel a vstal z mrtvých. Znamená to přijmout, že on je jediná moje záchrana, že bez něho jsem ztracen .

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1,12

A to se nějak pozná, že jsem uvěřil? Jak?
Ano, pozná se to. Když člověk uzná, že není dobrý a potřebuje záchranu, Boží Duch svatý ho o tom ujišťuje, usvědčuje ho z hříchu a ukazuje mu to, co třeba dříve neviděl.

A on [Duch svatý], až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu, o hříchu, že nevěří ve mne...Jan 16,8-9

Člověk si uvědomuje svoje hříchy, vidí, že je neschová a stojí o odpuštění. Je ochoten je přiznat.

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janův 1,9

Zároveň je ochoten o tom mluvit, není to jen záležitost niterného soukromí, ale o své záchraně mluví.

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Římanům 10,9

Další biblické citáty:

Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně. Jan 5,39

Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Židům 4,12

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout Matouš 11,28

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní Římanům 5,8

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zjevení 3,20

Blaze těm, jimž jsou odpuštěny nepravosti a jejich hříchy přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích. Římanům 4,7-8

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Římanům 8,1

A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů: Koloským 1,14

Podle zákona se skoro vše očišťuje krví, a bez vylití krve není odpuštění. Židům 9,22

Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 1. Korintským 2,4-5

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Římanům 1,16

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls. (1)
 Dávám mu za pravdu. (1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 (1 příspěvek)

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Pět klíčových otázek křesťanství

Tom Short
Pět klíčových otázek křesťanství
Křesťanské sbory, běžná cena 0 Kč
Naše sleva: 0 Kč
Vaše cena: 0 Kč

ks


Příběhy ztracených existencí


Příběhy ztracených existencí
Ethos, běžná cena 37 Kč
Naše sleva: 1 Kč
Vaše cena: 36 Kč

ks