Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Pronajmu část těla. Zn. Dělohu

Tolik se mluví o úctě ženy. A nyní ji náhrad­ní mateř­ství degra­duje jen na inku­bátor. A co blaho dítěte?

Náhradní (suro­gátní) mateř­ství je případ, kdy žena odnosí dítě, se kterým ve většině případů není geneticky příbuzná, a po porodu je předá rodičům, kteří si je u ní objednali. Tito rodiče nebyli schopni vlastní dítě přivést na svět, ať už proto, že jeden z partnerů je neplodný, nebo se jedná o homo­se­xuální vztah. Na první pohled se to může zdát jako něco li­dumil­ného, vždyť je to pomoc zoufalým lidem ke splnění jejich přání, jedná se však o nanej­výš proble­matický handl na úkor dítěte i náhradní matky.

Důstojnost ženy − je nedotknutelná?

Je možné si půjčit matku? Před něko­lika dese­tiletími byla tato otázka ne­mys­litelná. Dnes se řada žen − často z finančních důvodů − nechá degra­dovat do role inku­bátoru, kdy sice dá k dispo­zici svou fyzic­kou funkci, ale v žádném případě nesmí připustit, aby vznikla emo­cio­nální vazba k dítěti, které nosí pod srdcem. Je pocho­pitelné, že něco takového − spolu s oddě­lením od dítěte po porodu − zvyšuje nebez­pečí postna­tálních depresí.

Pronajmu dělohu

Hledám dvojici, která si přeje dítě.
Nabízím: Devět měsíců ubytování pro embryo s plnou penzí. Nájemné celkem: 300 000 Kč

Napřed se ve zkumavce oplodní vajíčko a vznikne embryo. Vajíčko a spermie mohou pocházet od „objed­navatel­ského“ páru, nebo obojí může být i da­rované. Podle okol­ností může mít pak dítě dva až pět rodičů. Daro­vání va­jíček v sobě skrývá nemalé nebez­pečí pro život ženy, protože vlivem vysokých dávek hormonů dozrává pod­statně více vajíček, které mohou způsobit neade­kvátní reakci těla od hyper­ovulač­ního syndromu přes nevol­nost a hroma­dění vody v břišní dutině až po mrtvici. Těho­tenství s cizím vajíčkem navíc znamená pětkrát vyšší riziko komplikací. Podle jedné ame­rické studie z roku 2019 došlo ve 30 procentech sledo­vaných těho­tenství s gene­ticky cizím vajíč­kem k urgen­tním hospi­talizacím, akutním trans­fúzím krve a neplá­nova­nému odejmutí dělohy (Susanna Kammerová).

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Děti a pět jazyků lásky

G.Chapman
Děti a pět jazyků lásky
Návrat, běžná cena 210 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 206 Kč

Na důstojnosti dítěte nezáleží?

Také dítě se degra­duje na objed­nané zboží, které se podro­buje kontrole kvality. Ještě před implan­továním do dělohy náhrad­ní matky se dítě vyšetřuje na gene­tické nemoci. Smlouva mezi matkou a objed­navateli může obsa­hovat povin­nost pod­stoupit inter­rupci, pokud by nena­rozené dítě vyka­zovalo posti­žení. Těhoten­ství se mění z přiro­zeného procesu na předmět smluvně řeše­ného obchodu.

Je na pováženou, jak se u „zapůjčené“ matky oddě­luje sexualita a rozmno­žování. Překra­čují se hranice biologie a spole­čenská defi­nice rodiny se stává stále rozma­zanější: „Rodina vzniká tam, kde lidé žijí spolu a spolu utvářejí všední den,“ říká Technická univer­zita v Dráž­ďanech. Tím se úplně pomíjí sku­tečnost, že děti, které vznikají z jednoho vajíčka a jedné spermie a své biolo­gické rodiče snad nikdy nepoz­nají, často po celý život trpí pro­blémy s iden­titou. Zákaz suro­gátního mateřství je tedy více než opráv­něný také s ohle­dem na blaho dítěte i na důstoj­nost ženy, a to by se nemělo měnit jenom proto, že si dnes člověk namlouvá „právo na dítě“.

Ursula Baumgartnerová, nadace Zukunft CH


Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.(1)
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 (4 příspěvky)
Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Děti a pět jazyků lásky

G.Chapman
Děti a pět jazyků lásky
Návrat, běžná cena 210 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 206 Kč


Máma a dcera

M. a H. Harrisonovi
Máma a dcera
ver.sk, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 213 Kč


Pět jazyků lásky a děti

G. Chapman, R. Campbell
Pět jazyků lásky a děti
Návrat, běžná cena 369 Kč
Naše sleva: 44 Kč
Vaše cena: 325 Kč

Aperio.cz

Kšeftování s dětmi či pomoc neplodným: Poslanci jednali o náhradním mateřství. Co padalo za návrhy?

Není to legální