Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

"Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův."

Iz 55,8 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Zajímavé články


Do nového kroku
Máme nejistotu, obáváme se, jaké to bude? Pokud nejdeme proti svědomí, udělejme první krok a Bůh se vyjádří.

A co on?
Trápí nás, že ten druhý je lepší, má víc, má lepší podmínky? Zaměř se na to, co máš a naplno toho využij.

C. Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

D. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

------

Doporučujeme

Recept na šťastné manželství

Žehnání

Možná vás překvapuje, co by žehnání mohlo mít společného s manželstvím. Princip žehnání je ale naprosto biblický a jako křesťané máme žehnat – zvlášť tam, kde se na nás útočí, nebo kde jsme zraňováni. Pokud se naučíme reagovat žehnajícím způsobem, pak budeme umět zvládnout i nejnáročnější období našeho manželství a budeme moct vnášet pokoj do každého neklidu. Žehnání zadržuje záplavu tvrdých slov, která můžou způsobit tolik zla v našem vztahu lásky. Takové žehnání je však jen začátek dobrého, které můžeme přijímat.
V řečtině se pro „žehnat“ používá výraz eulogia, je to složenina slov eu = dobrý a logos = slovo. Chceme-li svému partnerovi žehnat, měli bychom o něm nebo s ním mluvit dobře, i když padla tvrdá, kritická nebo urážlivá slova. Pán Ježíš nám k tomu dal příklad, o který můžeme usilovat: „Když mu spílali, on nespílal, když trpěl, nevyhrožoval, ale tiše to svěřoval svému Otci v nebi“ (1. Petrův 2,23). Stejným způsobem, říká Bible, se máme k sobě chovat jako manželé. Žena z Přísloví 31 je tak oceňovaná proto, že se nechává ve svém jednání i slovech vést moudrostí, že je naplněna zákonem dobra.
Jakub nás varuje, aby z jedněch úst nevycházelo žehnání i proklínání; to bychom byli jako pramen, ze kterého vytéká dobrá a hořká voda zároveň (Jakub 3,10-12).
Petr říká, že pokud milujeme svůj život a chceme vidět dobré dny, máme se vyvarovat zlých slov (1. Petrův 3,10).
Prakticky: Je na mně, abych svému manželovi/manželce svými slovy žehnal, žehnala. V určitých situacích se však žehnání může projevit mlčením.
V Bibli najdeme ještě další tři aspekty žehnání. Můžeme žehnat tím, že dotyčnému působíme dobro. Kdy jste naposledy udělali pro svého partnera něco, co sice není vaší povinností, ale prostě jste mu vyšli vstříc? Takové věci by měly být každodenní součástí našeho života.
Žehnat znamená také vyjadřovat vděčnost a uznání. Dávejte svému partnerovi najevo, jak si ho vážíte. Děkujte mu, a děkujte také Bohu.
A konečně žehnat znamená také v modlitbě vzývat Boha a prosit ho, aby nám dopřával dobro. Jak intenzivně se modlíte za svého muže, za svou ženu? Jaké prosby za ně přinášíte? Modlíte se v myšlenkách na úlevu jen za sebe? Nebo se modlíte upřímně za to, aby se dobře dařilo i vašemu partnerovi, aby mu Bůh žehnal?

Svému partnerovi můžete tedy žehnat čtyřmi způsoby: za prvé dobrými a laskavými slovy, za druhé svým praktickým jednáním, tím, že mu v maličkostech i ve velkých věcech prokazujete dobro, za třetí tím, že mu dáváte najevo své uznání a vděčnost a za čtvrté, že se za svého partnera modlíte.
Jestliže žehnání dáte v manželství volný průchod, budete prožívat skutečné zázraky. Ať už to váš partner přijme jakkoli, vaší reakcí by vždy mělo být žehnání. V Bibli čteme, jak si Bůh váží mužů a žen, kteří svůj život zaměřují podle jeho Slova. Těm, kdo žehnají, Bůh slibuje dobré dny. Bude vás chránit a vaše modlitby vyslýchat (1. Petrův 3,9-10). „Žehnáním přímých se pozvedá město“ (Přísloví 11,11), stejně tak můžeme žehnáním pozvedat, budovat svého partnera.
Takovým způsobem je možné posílit i problematické manželství, o co větší užitek z toho bude v dobrém manželství, kde si oba manželé navzájem žehnají!

Budování

Mnoho úseků v Novém zákoně mluví o budování. Tím se rozumí osobní posila a upevnění jednotlivce. I když se křesťané duchovně budují prostřednictvím kázání, tento způsob bych pro manželské dvojice příliš nedoporučoval. Jedné ženě jsem navrhl, aby svého muže budovala, a ta se mě překvapeně zeptala: „To mu mám kázat?“
Ne, nemám tím na mysli kázání, ale budování, rozvíjení celé osobnosti manžela. Jde o povzbuzení, o posílení vědomí jeho vlastní hodnoty, aby byl lépe schopen milovat. Elizabeth Barrett Browningová vyjádřila princip budování stručnou větou, kterou napsala svému snoubenci: „Ať tvoje láska roste, pak porostu i já.“ Budování je chápající láska, která dodává milovanému odvahu a sebedůvěru. Tento úžasný dar můžete svému partnerovi připravit ještě dnes.
V latině se k vyjádření budování používá slovo aedificare, jehož kořenem je „aedes“, což znamená ohniště, krb. Z něho vychází teplo, pospolubytí a pokojné ticho. Krb byl v antice středem rodinného života, byl to v domě jediný zdroj tepla i světla, denně se na něm také pekl chleba. Zde se členové rodiny setkávali, utvářeli vztahy a nacházeli útěchu i bezpečí před tvrdou realitou života.
V dnešním manželství má budování podobně citový rozměr. Z textů Nového zákona, které mluví o budování, jsou patrné tři pramínky, které propletené dohromady tvoří pevný provaz: Povzbuzení, vnitřní posilování a budování pokoje a harmonie v rámci vztahu. Několik příkladů:
„A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu“ (Římanům 14,19).
„Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu“ (Římanům 15,2).
„Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte“ (1. Tesalonickým 5,11).
Verš v 1. Korintským 8,1 shrnuje budování slovy: „Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje.“
Co můžeme prakticky udělat pro budování svého manžela, manželky? Pečlivé čtení Nového zákona a příklad Písně písní ukazují, že muž a žena jsou jiní. Stručně řečeno: muž buduje svou ženu uznáním a chválou, žena buduje svého muže tím, že mu opětuje lásku.
V listu Efezským 5 Pavel píše, že muž má svou ženu živit a pečovat o ni (v. 29). To můžeme dělat mimo jiné výslovným uznáním a povzbuzením.
Vědomí vlastní krásy závisí u ženy do značné míry na tom, jak se s ní zachází. Potřebuje emocionální posilu, zvlášť v oblastech, které u ní jsou příčinou největší nejistoty. Vaše žena si zaslouží uctivou pozornost, a to i na veřejnosti. Na skutečně krásné ženě je vidět láska a uznání jejího manžela, který se citlivě stará o její potřeby.
Budování je vždy konstruktivní, nikdy neboří. Láska dává vašemu partnerovi prostor k růstu a k osobnímu rozvoji v atmosféře bez obav ze selhání a kritiky.
Budování začíná v našem přemýšlení: „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu“ (Filipským 4,8). Učte se pozitivně přemýšlet o svém partnerovi. Než něco řeknete, zamyslete se, jestli vaše slova slouží k jeho budování. Hledejte věci, kterými ho můžete povzbuzovat a posilovat.
Z biblického pohledu buduje žena svého manžela nejúčinněji tím, že mu opětuje jeho lásku. Nový zákon vybízí ženu, aby svého muže respektovala, obdivovala, vážila si ho, jednala s ním ohleduplně, chválila ho a z hloubi srdce ho milovala. To je její trvalé poslání a Bible jí slibuje bohatou odměnu, jestliže tuto úlohu bude plnit. Pro muže je důležité, aby ho jeho žena respektovala a uznávala jako muže. Muž dokáže svou ženu kritikou hluboce zranit, ale stejně tak hluboké rány může kritikou způsobit i žena svému muži.
Oba, muž i žena, potřebují hodně povzbuzení prostřednictvím slov, cíleného naslouchání, kontaktu očima a laskavých doteků, aby každý samostatně i společně rostli. Řecké slovo, které se v Novém zákoně používá pro „budovat“, nese v sobě důležitý aspekt. Oikodomeo se skládá z oikos, dům, domov nebo také rodina a domé, budovat, stavět. Jestliže oba, jeden druhého, budují a posilují, staví tím zároveň společný domov. Jejich domov nikdy nedosáhne plného potenciálu, když se nenaučí jeden druhého budovat. Začněte s tím ještě dnes, nejlépe hned!

Být spolu

Čím víc společných aspektů ve svém vztahu rozvinete, tím bude vaše láska pevnější. „Být spolu“ se týká všech oblastí života: volného času, koníčků, zájmů, tužeb, postojů, niterných myšlenek, duchovního života, rodinných záležitostí, cílů atd.
Vyhledávejte společné chvíle: naslouchejte svému partnerovi a rozvíjejte svou citlivost na příležitosti k prohlubování vaší lásky. Brzy se dočkáte dobrých výsledků! Na objevování a rozvíjení společných chvil se dívejte jako na dobrodružnou objevnou cestu, která vede stále hlubším vztahem do nových oblastí osobnosti vašeho partnera.

Doteky

Bůh nás stvořil tak, že vybavil naši kůži tisíci mikroskopicky malými nervovými zakončeními, které vnímají každý dotek. Jemné pohlazení nám dává pocítit, že nejsme sami. To dokáže zahnat naše obavy, zmírnit bolesti, potěšit a dodat pocit bezpečí. I pro nás dospělé jsou doteky jedním z hlavních způsobů komunikace s těmi, kteří jsou nám blízko, ať si to uvědomujeme nebo ne. Naše potřeba laskavého doteku je přirozená a zdravá a nosí ji v sobě každý člověk.
Jsou-li tedy doteky tak nesporně důležité a přitom pozitivní, proč se musí manželé pořád ještě učit je rozvíjet? Je to důležité vzhledem ke způsobu myšlení dnešní doby. Naše civilizace je silně sexuálně zaměřená a jiné než sexuální doteky se obecně berou jako neakceptovatelné. To platí zvlášť mezi muži, protože u nich existují jen tři druhy tolerovaných doteků: podání ruky, bojové sporty a sexuálně orientované doteky. Muži jsou naučeni jít hned na sexuální uspokojení, i když v podstatě touží jen po teple a lásce. Není divu, že odborníci si proto myslí, že všeobecná závislost na sexu je ve skutečnosti projev hluboké, ale nenaplněné potřeby tepla, potvrzení a důvěrnosti nesexuálního doteku.

Jestliže ve svém manželství začnete s takovými doteky, zjistíte, že je to možná zpočátku méně, než hned mít spolu pohlavní styk, ale zároveň pocítíte, že si ho pak daleko intenzivněji prožijete. V jednoduchých vzájemných dotecích se uspokojí mnoho vašich emocionálních potřeb, které vás jinak ženou k pohlavnímu spojení. Současně toto láskyplné přilnutí připravuje cestu k pohlavnímu styku stejně jako milostná předehra.
Fyzické doteky jsou velmi důležité pro každý milostný vztah. Manželská nevěra není ve většině případů ani tak hledání sexuality, jako spíš projev neuspokojené potřeby citové důvěrnosti.
Bible ukazuje, že dotek ženy může roznítit oheň pocitů, což je v manželství naprosto přirozené. Jestliže tento oheň chcete ve svém manželství prožívat – tak ho rozněcujte.Bible ukazuje, že dotek ženy může roznítit oheň pocitů, což je v manželství naprosto přirozené. Jestliže tento oheň chcete ve svém manželství prožívat – tak ho rozněcujte.

Devět tipů do života

1. Rozhodněte se, že proti svému partnerovi nikdy nepůjdete s kritikou ve slovech ani myšlenkách. Možná se vám to zpočátku bude zdát nemožné, ale to není pravda. Toto rozhodnutí bude oporou pro vaše jednání, až se vám postupně stane neotřesitelným vnitřním postojem.

2. Poznávejte svého partnera. Najděte oblasti, které mu způsobují největší nejistotu a přemýšlejte, jak mu právě v těchto bodech můžete pomoct.

3. Mějte pořád na paměti pozitivní vlastnosti a způsoby chování svého partnera.

4. Vyjadřujte svému partnerovi ocenění a uznání. Vaše slova ať vycházejí ze srdce a jsou laskavá, aby pod jejich vlivem mohl být budován.

5. Rozpoznejte talent, schopnosti a výkonnost svého partnera. Vyjadřujte mu úctu za jeho práci, za to, co dělá.

6. Jako manžel dávejte své ženě najevo, jak je pro vás drahá. Vyvarujte se vychvalování jiných žen, to vaši manželku nebuduje. Soustřeďte své myšlenky na ni!

7. Jako manželka ukazujte svému muži, že je a zůstane ten nejdůležitější člověk ve vašem životě. Choďte si k němu pro rady a važte si jeho závěrů.

8. Reagujte na sebe také pomocí výrazu tváře. Obličej je na člověku to nejcharakterističtější, vyjadřuje toho snad nejvíc. Váš muž/vaše žena rád/a pocítí váš úsměv a vaše oči na sobě jako zpětný reflektor.

9. Chovejte se k sobě s opravdovou zdvořilostí. Dávejte svému partnerovi najevo, že ho máte na prvním místě.

Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/recept-na-stastne-manzelstvi-082.php
Jak se modlit za nevěřícího manžela

Mo Tizzardová
Jak se modlit za nevěřícího manžela
Samuel, běžná cena 169 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 166 Kč

ks

Jako recept na šťastné manželství předepisuji svým pacientům praktickou terapii pro oba manžele, která je jednoduchá a mimořádně účinná. Jedná se o čtyři pozitivní prvky, které každé manželství proměňují k lepšímu. Nejsou to nějaké kroky, které si jeden po druhém vyzkouší, ale opatření, která musí oba dva trvale aplikovat. V případě, že to jinak nejde, může tato opatření uskutečňovat i jen jeden z partnerů. V mnoha případech bude jeden z manželů muset začít i bez spolupráce druhého. Jedná se o postoje, které lze vyjádřit těmito čtyřmi slovesy (jsou to „činnosti“!):


žehnat
budovat
být spolu
a dotýkat se
„Budování je vždy konstruktivní, nikdy neboří. Láska dává vašemu partnerovi prostor k růstu a k osobnímu rozvoji v atmosféře bez obav ze selhání a kritiky.“