Ethos - Domovská stránka


Křesťanské čtení pro celou rodinu

menu
 

Co Bible rozumí pod pojmem svět

Slovo svět má v Bibli trojí význam.

1. Svět jako to, co Bůh stvořil

Tento svět je Bohem stvořené prostředí, kam z lásky postavil člověka. Stvořil je jako prostředí krásné, dokonalé. Když však člověk zhřešil, poznamenalo to i svět ve smyslu stvoření. Dnes toto stvoření úpí a těší se na vysvobození, až přijde Kristus (Římanům 8,19-22).

2. Svět jako všichni lidé na světě

světě v tomto významu mluví nejznámější verš Bible: Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život (Jan 3,16). To jsou všichni lidé na světě, kvůli kterým Bůh poslal svého bezhříšného Syna, aby tady na zemi umřel místo nás, a my tak mohli být zachráněni. Jediné, co od nás Bůh žádá, je to, abychom té Kristově záchranné smrti uvěřili.

3. Svět jako systém, který je v současné době pod vládou Satana

světě v tomto smyslu píše nejvíc Jan (1. Janův 2), a také Pavel (Galatským 1,4). Tento svět je satansky ovládaný, překypuje vzpourou vůči Bohu, ve svou podstatě je nenapravitelný, nepolepšitelný a čeká ho Boží soud.

Na nás je, abychom se tomuto světu nepřizpůsobovali (2. Korintským 12,2), žili v tomto prostředí bezúhonně a působili tu jako světla, jako světlá místa, která ukazují na záchranu ne v polepšování, ale v Kristu.

jv

-------------

1. Svět jako stvoření

Římanům 8,19-22: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. 20 Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, 21 že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. 22 Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.2. Svět jako všichni lidé

Jan 3,16: Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život (Jan 3,16)3. Svět jako ďábelský systém

Lukáš 4,5-6: A ďábel [Ježíši při pokušeních] řekl: Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: 7 Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“


1. Janův 2,15-17: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. 16 Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. 17 A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.


1. Janův 5,19: Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého.

Římanům 12,2:  A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.


Filipským 2,15 ... abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě.