Čtení Bible obnoví váš život

menu
 
------

Citát z Bible:

Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.

2Ts 3,3 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.Co Bible rozumí pod pojmem svět

Slovo svět má v Bibli trojí význam.

1. Svět jako to, co Bůh stvořil

Tento svět je Bohem stvořené prostředí, kam z lásky postavil člověka. Stvořil je jako prostředí krásné, dokonalé. Když však člověk zhřešil, poznamenalo to i svět ve smyslu stvoření. Dnes toto stvoření úpí a těší se na vysvobození, až přijde Kristus (Římanům 8,19-22).

2. Svět jako všichni lidé na světě

světě v tomto významu mluví nejznámější verš Bible: Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život (Jan 3,16). To jsou všichni lidé na světě, kvůli kterým Bůh poslal svého bezhříšného Syna, aby tady na zemi umřel místo nás, a my tak mohli být zachráněni. Jediné, co od nás Bůh žádá, je to, abychom té Kristově záchranné smrti uvěřili.

3. Svět jako systém, který je v současné době pod vládou Satana

světě v tomto smyslu píše nejvíc Jan (1. Janův 2), a také Pavel (Galatským 1,4). Tento svět je satansky ovládaný, překypuje vzpourou vůči Bohu, ve svou podstatě je nenapravitelný, nepolepšitelný a čeká ho Boží soud.

Na nás je, abychom se tomuto světu nepřizpůsobovali (2. Korintským 12,2), žili v tomto prostředí bezúhonně a působili tu jako světla, jako světlá místa, která ukazují na záchranu ne v polepšování, ale v Kristu.

jv

-------------

  Napište svůj názor.

1. Svět jako stvoření

Římanům 8,19-22: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. 20 Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, 21 že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. 22 Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.2. Svět jako všichni lidé

Jan 3,16: Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život (Jan 3,16)3. Svět jako ďábelský systém

Lukáš 4,5-6: A ďábel [Ježíši při pokušeních] řekl: Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: 7 Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“


1. Janův 2,15-17: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. 16 Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. 17 A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.


1. Janův 5,19: Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého.

Římanům 12,2:  A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.


Filipským 2,15 ... abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě.