Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(2 min.)

Co Bible rozumí pod pojmem svět

Slovo svět má v Bibli trojí význam.

1. Svět jako to, co Bůh stvořil

Tento svět je Bohem stvořené prostředí, kam člověka postavil, protože ho měl rád. Stvořil svět jako prostředí krásné, dokonalé. Když však člověk zhřešil, poznamenalo to i svět ve smyslu stvoření. Dnes toto stvoření úpí a těší se na vysvobození, až přijde Kristus (Římanům 8,19-22).

2. Svět jako všichni lidé na světě

světě v tomto významu mluví nejznámější verš Bible: Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život (Jan 3,16). To jsou všichni lidé na světě, kvůli kterým Bůh poslal svého bezhříšného Syna, aby tady na zemi umřel místo nás, a my tak mohli být zachráněni. Jediné, co od nás Bůh žádá, je to, abychom té Kristově záchranné smrti uvěřili.

3. Svět jako systém, který je v současné době pod vládou Satana

světě v tomto třetím smyslu píše nejvíc Jan (1. Janův 2), a také Pavel (Galatským 1,4; 2. Korintským 4,4). Tento svět je satansky ovládaný, překypuje vzpourou vůči Bohu, ve svou podstatě je nenapravitelný, nepolepšitelný a čeká ho Boží soud.

Na nás je, abychom se tomuto světu nepřizpůsobovali (2. Korintským 12,2), žili v tomto prostředí bezúhonně a působili tu jako světla, jako světlá místa, která ukazují na záchranu ne systémem postupného polepšování, ale na záchranu, která je v tom, když člověk začne důvěřovat Kristu a přijme ho do svého života.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Svět, ve kterém žijeme

T. Pala
Svět, ve kterém žijeme
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 160 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 155 Kč

ks

Jan Vopalecký

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.(2)
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Poslední šance

Právě vyšlo! Poslední judští králové svou poslední šanci nevyužili − využijeme ji my? Na jedné straně ...

Poslední šance
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Svět, ve kterém žijeme

T. Pala
Svět, ve kterém žijeme
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 160 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 155 Kč

ks

1. Svět jako stvoření

Římanům 8,19-22: Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. 20 Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti – ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, 21 že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. 22 Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu.2. Svět jako všichni lidé

Jan 3,16: Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život (Jan 3,16)3. Svět jako ďábelský systém

Lukáš 4,5-6: A ďábel [Ježíši při pokušeních] řekl: Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám: 7 Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé.“


1. Janův 2,15-17: Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. 16 Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. 17 A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.


1. Janův 5,19: Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého.

Římanům 12,2:  A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.


Filipským 2,15 ... abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě.