Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj.

Ž 37,11 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.

Co s člověkem udělá křest?

Tím, že se člověk dá pokřtít, se nestane křesťanem – křesťanem se člověk stává jinak. Nestane se ani lepším křesťanem, ani křtem nedostane Ducha svatého – toho dostává jinak.

Bible říká, že člověk se stává křesťanem tím, že se pokřtí (rozuměj ponoří) do Krista (Římanům 6,3-5), tedy ne do vody. Jedná se o začátek křesťanského života, o okamžik, kdy člověk uvěří v Krista – ponoří se do něj, konkrétně do jeho smrti, přijme ji za svou, ztotožní se s Kristem. V tom okamžiku nás Bůh vidí, jak ztotožněni s Kristem umíráme za své hříchy, a kvůli Kristu nám je odpouští. V tomto okamžiku umírá náš dosavadní (hříšný) život. To je křest (ponoření) do Kristovy smrti.

Druhým krokem křtu do Krista je vynoření z jeho smrti − vstáváme z mrtvých (Římanům 6,5; Efezským 2,1), což znamená, že začínáme žít nový život, který nám dal Kristus. Tak to vysvětluje v Bibli Pavel, když píše dopis křesťanům do Říma.

A co křest ve vodě? Ten je vnějším projevem toho, v co jsme uvěřili, toho, co se stalo v našem nitru. Když jsme uvěřili, ponořili jsme se do Krista a spolu s ním zemřeli. Spolu s ním jsme se také vynořili a teď už s ním stále žijeme a vedeme nový život. Křest ve vodě je obrazem této skutečnosti, abychom i fyzicky prožili to, co se stalo uvnitř.

Když je člověk křtěn, je to vidět, vidí to lidé okolo, křest je veřejným vyznáním, svědectvím o tom, co se stalo uvnitř v duši člověka.

Obdivuji Boží praktičnost, jakým způsobem zajistil, abychom do hloubi duše i těla prožili ponoření do Krista. Poslední slova Pána Ježíše těsně před odchodem do nebe byla: „Jděte ke všem národům, čiňte učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“ (Matouš 28,19). Bůh chtěl, abychom zaprvé prožili změnu uvnitř a zadruhé, abychom ji kvůli sobě i kvůli okolí dali najevo navenek, tedy abychom se vírou v srdci ponořili do Krista a potom se fyzicky ponořili do vody. Takhle se namočit, ponořit do vody a vynořit z ní znamená vštípit si nadosmrti, že jsme se vírou ponořili do Kristovy smrti a vstali k novému životu.


Shrnutí:
  • Křest je vyjádřením toho, že jsme s Kristem zemřeli (a byli pohřbeni – Koloským 2,12) a byli spolu s ním vzkříšeni (Římanům 6,3-5).
  • Křest je projev poslušnosti vůči tomu, co si Kristus přál (Matouš 28,19).
  • Křest je odpověď našeho svědomí (1. Petrův 3,21).

Jan Vopalecký, červenec 2018


Poznámka:
Pokud někdo křtí kropením, poléváním nebo jinak než ponořením, pak takový „křest“ nevyjadřuje podstatu křtu podle Římanům 6,3-5.


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/co-s-clovekem-udela-krest.php
K jádru křesťanství

C. S. Lewis
K jádru křesťanství
Návrat, běžná cena 245 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 238 Kč

ks