Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(4 min.)


Oddělovač

Citát z Bible:

Toto praví Vznešený a Vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je Svatý: "Přebývám ve vyvýšennosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných."

Iz 57,15 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Co ohrožuje klima a život

# dohledat

Biblický prorok Ozeáš (4,3) píše: „... proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou i mořské ryby.“

Určitě vás zajímá, proč tedy, když je tu proto. Předcházející text říká, že lidé jsou nespolehliví, nevěrní, neznají Boha, jsou hrubí, přetvařují se a dokonce vraždí.

Víc, než si myslíme. Ve starověku to platilo určitě. Dlouhá období sucha v Izraeli souvisela s tím, jak se lid odvracel od Hospodina, nebo se k němu navracel. Snad nejznámější případ je doba krále Achaba a proroka Eliáše, kdy tři a půl roku nepršelo. Potom Eliáš vyzval Izraelce, aby se k Bohu vrátili, Bůh udělal zázrak, že na jeho oběť seslal oheň. a pak král sotva stihl dojet domů, aby ho nezastihl prudký liják (1. Královská 18).

Takových případů je víc. Oneáš píše: „Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev. Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou i mořské ryby.“ (Ozeáš 4,2 -3). Lidé si všímali, že lidé, zvířata a ptáci chřadnou, dokonce hynuly i mořské ryby. A prorok vysvětluje, že to má souvislost s hříšnými lidskými postoji a činy.

Divíte tomu, když dnes někdo dává do souvislosti hříšné jednání a ekologii? Je v tom nějaká zákonitost? Ano, je. Bůh to vyjadřuje ve svém zákonu, v 5. Mojžíšově 28-30 # dohledat

Deuteronomium 28:20  Hospodin na tebe pošle prokletí, zděšení a zmar ve všem, k čemu přiložíš ruku a co budeš dělat, dokud nebudeš zahlazen. Zanikneš rychle pro své zlé jednání, protože jsi mě opustil.

Ageus 1:10  Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu.

11  Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí i na vinný mošt a na čerstvý olej, na všechno, co přináší role, také na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží.„

Ámos 4:6  Způsobil jsem, že jste neměli co do úst v žádném svém městě, že jste měli nedostatek chleba na všech svých místech. A přece jste se ke mně nenavrátili, je výrok Hospodinův.

7  Já jsem vám také odepřel hojnost dešťů tři měsíce přede žněmi, jedno město jsem svlažoval a druhé jsem nesvlažil, jeden díl země byl zavlažován, zatímco díl, na který nepršelo, zprahl.

Malachiáš 3:14  Říkáte: Sloužit Bohu je k ničemu! Jaký zisk z toho máme, že zachováváme jeho řád, když chodíme před Hospodinem zástupů ve smutku?

Malachiáš 3:17  Budou mým vlastnictvím -- praví Hospodin zástupů -- v den, který učiním. Budu mít s nimi soucit, jako má člověk soucit se svým synem, který mu slouží.

18  Znovu budete vidět rozdíl mezi spravedlivým a ničemou, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu neslouží.¶

Ani dnes si často neuvědomujeme, do jaké míry má i dnes naše jednání vliv. Má vliv na lidi kolem nás, na naše děti, budoucí generace, ale i na přírodu.

Někdy si říkáme, že to nemůže mít souvislost! Ale spravedlivý Bůh se stará.

Někdy si říkáme: To nebude mít žádné negativní následky! − ale Poslouchat je lépe než obětovat.

Jindy se ptáme “Proč?„ − a nevidíme souvislost se svým jednáním.

Boží zákony fungují, i když je lidé neznají. Stojí za to je zachovávat. Ozeáš naříká, že lid nezná Hospodina, nechce znát jeho, jeho zákonitosti, jaký je jako osoba. Nejde jen o jeho zákony, Hospodin je nad zákony a jestliže jsem s ním zadobře, pak se snadno slituje.

Zato když ho všichni ignorují/zavrhují (Oz 4), tak on ignoruje je − a pak se diví.

To platí pro klima, ekologii, přírodu, pro mír a válku i pro osobní život.

?? (Kde je to napsané): Poslouchat Boží zákony je otrava − není třeba na to dbát. − Ale přece, pak se objeví problémy někde úplně jinde, my nevíme, proč. Ale Bůh ví.

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 


Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

ks