Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Podle čeho se orientujete?

Necháte kdekoho, aby vám mluvil do života?

Když někdo řekne: „To nemáte rozum! – Kdo vás tak omámil!“, tak to je asi oprav­du něco důleži­tého a je to vážné. Pavel věřícím lidem, kteří jsou před Bohem ospra­vedl­nění, kteří už mají Ducha svatého (Galatským 3,2), vyčítá, že se snaží dodržovat zákon. Proč?

Oceňuje Galatské, že začali Duchem, tedy stáli o to, aby je vedl Bůh bez ohle­du na Mojžíšův zá­kon. Pak se mezi ně vlou­dili uči­telé, kteří tvrdili, že je třeba pořád ještě zákon dodr­žovat. A prá­vě proti tomu se Pavel tak vehementně staví.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Vést jako pastýř

K. Leman, W. Pentak
Vést jako pastýř
Návrat, běžná cena 239 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 234 Kč

ks

Co teda chce? Jde mu o to, bychom se nechá­vali vést Božím Du­chem, a ne zákonem. Pokud jde o naši snahu dodr­žovat zákon tak:

  • stejně nejsme schopni ho naplnit,
  • je to pro Boha zklamání, proto­že on dal na smrt svého Syna, aby nás z této snahy vyhovět zákonu vysvo­bodil. Dal nám svo­bo­du, abychom se záko­nem už nemu­seli zabý­vat, abychom místo toho žili vírou v Boží odpuš­tění a v Boží sílu. A my mu teď nevě­říme, ale snažíme se snažit plnit zákon.

Vedení Božím Duchem

Na druhé straně je třeba říct, že se máme ne­chat vést Božím Duchem. Ten nás vede k tomu, co konkrétně máme dělat. Určitě to je vždy ve sho­dě se záko­nem, ale častokrát je to daleko víc, výš. Zákon je minimum dob­ra, které máme dělat, kdežto Boží Duch nás nabádá k tomu, abychom dě­lali dobra víc, a také nás k tomu uschopňuje.

Zákon je neosobní jako stroj nebo kus papíru, kdežto Boží Duch je někdo živý, osobní, který nás vede podle konkrét­ních pod­mínek.

Jako silniční navigace

Přirovnal bych to k cestování do neznámé krajiny. Na jedné stra­ně můžeme nastudovat mapu, dobře si ji zapamatovat, a dokonce si vzít atlas s sebou. To je cesta podle zákona.

Nebo si můžeme vzít navigaci, nejlépe nějakou inter­aktivní, která sleduje i situaci na trase před námi. Tak nás chce vést Boží Duch. Určitě nás povede po skutečných cestách, které bychom našli v mapě. Navíc zná všechny okolnosti a podle potřeby nás upozorní na příliš hustý provoz, na nehody, policejní kon­troly, včas ukáže, kudy kritické místo objet, a podobně. Bůh vede spoleh­livěji než navi­ga­ce.

Život není jen cestování. Pavel píše, jak žít, čím se nechat řídit. – Zákonem? Tím, jak jsme vychovaní? Vlastními snahami, úsilím? Nebo stojíme o inter­aktivní vedení Božím Duchem, abychom včas rozpoznali příle­žitost k dob­rému skutku (Efezským 2,10), nebo naopak třeba nebezpečí pokušení nebo pádu?

My často klademe důraz na to, co dělat. Z Pavlova důrazu však plyne, že důležitější je to, kým se necháváme ovlivňovat, řídit. Velmi naléhá na to, abychom se dali vést Božím Duchem. − Tedy pokud jsme křesťané, kteří přijali odpuštění, narodili se znovu (Jan 3,3) a mají Ducha svatého (Galatským 3,2).

Jan Vopalecký, listopad 2022

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Vzorec moudrosti: Řád - zmatek - obnovený řád

Autor objevuje obecný vzorec, který platí pro společnost, duchovní směry a vůbec všechno. Tento řád lze objevit ...

Vzorec moudrosti: Řád - zmatek - obnovený řád
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Vést jako pastýř

K. Leman, W. Pentak
Vést jako pastýř
Návrat, běžná cena 239 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 234 Kč

ks


Duchovní růst dětí

Doherty,Harrison
Duchovní růst dětí
Dětská misie, 39.00 Kč

ks


Výzva pro mladé muže

J. C. Ryle
Výzva pro mladé muže
Didasko, běžná cena 140 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 137 Kč

ks