Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

1J 4,8 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Co s tou diskriminací?

Co máme dělat, když nás někdo diskriminuje, ubližuje nám a my trpíme?

Bible, konkrétně Petr ve svém prvním dopise, vysvětluje věřícím, že státní moc a správa je tady proto, aby trestala ty, kdo jednají zle a odměňovala ty, kdo jednají dobře (2,14). A my máme jednat dobře.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Budoucnost je za námi

Drápal, Dan
Budoucnost je za námi
Návrat, běžná cena 99 Kč
Naše sleva: 2 Kč
Vaše cena: 97 Kč

ks

Je však realitou, že stát nebo ti, kdo mají moc, podle toho často nejednají a diskriminují křesťany. Jsem Bohu vděčný, že dnes u nás křesťané nijak výrazně diskriminováni nejsou, ale je to spíš výjimka.

Situace je však složitější. Přestože máme svobodu, prosazuje se dnes mnoho protikřesťanských postojů, ze kterých může diskriminace vyrůst, a už vidíme její náznaky. Další „složitostí“ je to, že mnoho křesťanů se často nechová, jak by mělo, a jejich vinou pak křesťanství dostává špatnou nálepku v očích veřejnosti. Křesťanství zdaleka není to, co většinová společnost vnímá jako křesťanství.

Petr však ukazuje, že být diskriminován, pronásledován a trpět pro Krista není to nejhorší, co se může křesťanovi stát (v závorce říkám, že horší je hřích a setrvávání v něm). I přes diskriminaci či pronásledování máme ve svém dobrém křesťanském jednání vytrvat, aby lidé kolem viděli, že to, co děláme, je dobré, a nakonec obdivně řekli: „Ten Bůh je přece jen dobrý!“ (1. Petrův 2,12; Matouš 5,16). Zároveň to je správný způsob, jak je umlčet.

I kdybychom snad měli pro dobro trpět, nemělo by nás to svést k tomu, abychom se uchýlili k něčemu zlému. Rozhodně bychom neměli trpět za něco zlého, tedy za něco, co Bůh považuje za zlé.

Petr předpokládá (3,15-16), že křesťané budou předmětem pronásledování zejména kvůli tomu, čemu věří a co říkají, konkrétně kvůli tomu, jakou mají naději, na co se těší, tedy kvůli tomu, že očekávají příchod Krista, který bude posuzovat naše jednání. To je zároveň zajímavá formulace toho, jak máme šířit evangelium − vyprávět o tom, na co se těšíme. Hm, na co se těšíme? Na nebe, na setkání s Kristem, na nejbližší setkání církve, radujeme se z toho, že můžeme mluvit s Bohem, že můžeme mluvit o Kristu? To je přece naše naděje! To lidé potřebují slyšet, byť se často proti tomu staví! A když dojde ke sporu, měli bychom o své naději, o tom, co na Kristu vidíme tak skvělého, vždy mluvit s úctou vůči druhému (1. Petrův 3,15-16).

Jako křesťané se diskriminace bát nemusíme, aspoň ne té protikřesťanské. Je na nás, abychom svým životem dělali Kristu čest, a tak zahanbili ty, kdo se staví proti nám. V utrpení pro Krista je zvláštní výsada: „Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží“ (1. Petrův 4,14). Víme, že Kristus je na naší straně a jsme-li diskriminováni či pronásledování, jsme na správném místě: „Všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování“ (2 Timoteovi 3,12).

To vše se týká „utrpení pro Krista“. Co je to? „Pro Krista“ je to tehdy, když nás lidé diskriminují pro naší víru v Krista, pro naše mluvení o Kristu nebo pro náš ryzí křesťanský životní styl. Nepatří sem postih za naše provokace, za důsledky nesprávného jednání nebo povýšeného postoje. A zároveň si kladu otázku, zda a jak se máme bránit, pokud by se jednalo o diskriminaci jinou než „pro Krista“. Mám za to, že máme právo se ohradit a bránit. Státní moc nám to umožňuje a sám Pán Ježíš nebo Pavel toho využili (Skutky 24,10; 25,12). Pavel se bránil i proti diskriminaci kvůli Kristu. Petr mluví o situaci, kdy právní obrana nepomáhá nebo samotné křesťanství je považováno za něco zlého. Závěrem opakuji, že utrpení (zejména „pro Krista“ ) není to nejhorší, co může člověka potkat.

Jan Vopalecký, březen 2018

(Článek vznikl při přemýšlení o biblickém textu v 1. listu Petra)

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Budoucnost je za námi

Drápal, Dan
Budoucnost je za námi
Návrat, běžná cena 99 Kč
Naše sleva: 2 Kč
Vaše cena: 97 Kč

ks

A Bůh veškeré milosti, který vás povo!al ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 1Pt 3,13  Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?
14  Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. `Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá
15  a Pán, Kristus, budiž svatý´ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte,
16  ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni.
17  Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.
18  Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu.

1Pt 4,12  Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého,
13  ale radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva.
14  Jestliže jste hanobeni pro jméno Kristovo, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.
15  Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky.
16  Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.
17  Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?

Vyjít ze zóny bezpečí

G. Verwer
Vyjít ze zóny bezpečí
Návrat, běžná cena 125 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 121 Kč

ks