Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Důvěrný vztah − stojí to za to?

1. Důvěrný přítel

Důvěrnému příteli můžu svěřit své sny, ideály, přemýšlení a vědět, že to nezneužije ani ve svůj prospěch ani k tomu, aby mě zesměšnil.

Je to člověk, kterému můžu popsat, co se mi nedaří nebo že jsem zklamaný sám ze sebe. Přitom vím, že to neroz­nese, že mě vyslechne a nehodí mě přes palubu, i když ze mně bude zklamaný stejně jako já.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Nejsem blázen

Jim Elliot
Nejsem blázen
Didasko, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 216 Kč

ks

Mít důvěrného přítele je něco velmi cenného.

2. Důvěrný vztah v Bibli

Je zajímavé, jak se o důvěrném vztahu vyjadřuje Bible. Výraz „důvěrný vztah“ je překlad aktualizovaný do dnešní doby. Původně znamená „tajná rada“. Tajná v tom smyslu, že se jedná o něco osobního, soukromého, určeného pouze mně − v tomto smyslu něco důvěrného. A rada je na jiných místech přeložená jako vztah, společenství, konzultace. Takže důvěrný vztah.

3. Důvěrný vztah s Bohem

Vedle vztahu s lidmi, ať je to darebák nebo dobrý přítel, mluví Bible o důvěrném vztahu s Bohem. To je něco úplně jiného.

Je pro nás útěchou, že v těžkých dobách si vedle osob­ního přítele můžeme jako důvěrníka pro své těžkosti najít Boha a jemu všechno svěřovat, před ním rozkládat své úvahy o dalších krocích. Jóbův přítel Elífaz sice po­strá­dal správný vhled do Jóbova trápení, ale přesto mu moudře radí: „Měj se k Bohu důvěrněji.“ Ano, vzít Boha jako dů­věr­ní­ka a všechno mu popsat, je cestou k uklidnění. Bůh rád vidí naší důvěru k němu a také slyší naše mod­litby.

4. Určující vztah, který ovlivňuje druhé

4.1. Abraham

Jako vrchol myšlenky o důvěře však vidím to, když si Bůh jako někoho, s kým chce mít důvěrný vztah, vybere nás. Uneseme takovou důvěru? Příkladem je Abraham. Bůh viděl, co se děje v Sodomě, bylo jasné, že by bylo správné celé město smést z povrchu země, ale ještě to konzultuje s Abra­hamem (1. Mojžíšova 18,17-22).

Považuje ho za svého důvěrníka, a tak mu diskrétně svěřuje své přemýšlení. V Abrahamovi hrkne: „Vždyť tam je můj synovec Lot!“ Abraham Hospodina nepřesvědčuje, aby od svých plánů upustil, ale ptá se ho, jestli spolu s hříšníky smete i spravedlivé. A Bůh vymyslel jedinečné řešení. Hříšníky spravedlivě potrestal, ale Lota zachránil tím, že ho včas z města vyvedl.

Díky důvěrnému vztahu s Bohem, díky tomu, že Bůh Abrahamovi důvěřoval, mohl se Abraham dovědět o Bo­žích záměrech a vlastně také přispět k záchraně Lota. To byl výsledek důvěrného vztahu mezi Bohem a Abra­ha­mem.

4.2. Starozákonní proroci

Jeremjášovi říká Bůh o jiných prorocích: „Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků“ (Jr 23,22). Osobní důvěrný vztah s Bohem je předpokladem k tomu, abychom mohli s lidmi mluvit o Bohu a aby naše slova na ně měla zachraňující vliv.

Tito proroci postrádali důvěrný vztah s Bohem. Proto byli vůči svým součas­níkům bezmocní, neměli jim co říct, a i když jim možná něco říkali, tak je nikdo nepo­slou­chal a neres­pekto­val. Bůh však říká, že kdyby s ním měli důvěrný vztah, pak by mohli mluvit, hlásat Boží slovo, principy a výzvy − a oni by poslechli. Ale to se v Jere­miášově době nestalo.

4.3. My dnes

Důvěrný vztah s Bohem je klíčový pro to, abychom mohli mluvit s lidmi. Jestliže je náš vztah s Bohem hlu­boký, živý a proniká náš život, pak jsou naše slova silná a mají vliv na lidi kolem nás. Když promluvil Pán Ježíš, lidé cítili, že to nejsou jen znalosti ani jen síla osobnosti, ale viděli, že má Boží moc.

Přál bych sobě i vám, aby naše slova nebyla prázdná, ale měla na lidi vliv: aby je slyšeli, vnímali a jednali podle nich a prožívali Boží záchranu v Kristu. Předpokladem k tomu je náš důvěrný vztah s Bohem.

Jan Vopalecký, březen 2023


Podobný článek

Důvěřujete, i když on vám nevěří?

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (2)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 (1 příspěvek)
Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Nejsem blázen

Jim Elliot
Nejsem blázen
Didasko, běžná cena 220 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 216 Kč

ks

Důvěrný vztah s Bohem je zdrojem odvahy a dává nám obsah, který můžeme předávat lidem kolem sebe. Boží slovo má moc ovlivňovat a proměňovat. (Sk 20,32)Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho mi­los­ti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou po­svě­ceni. Sk 20,32

Bůh stojí o to, abychom s ním měli oboustranně důvěrný vztah (Žd 4,16;Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Žd 4,1610,22.24)Přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a s tělem obmytým čistou vodou... Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Žd 10,22.24.). Jednak můžeme Bohu říkat to, co neřekneme nikomu dalšímu a jednak Bůh nám sděluje věci, které jsou jen pro nás. Tak vzniká vztah důvěry, který proměňuje naše myšlení, naši osobnost.


Muž podle Božího srdce

R. Kent Hughes
Muž podle Božího srdce
Didasko, běžná cena 360 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 349 Kč

ks

Jób 22,21: Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje. Vzejde ti z toho jen užitek.

Jeremjáš 23,18: Kdo však byl v důvěrném obecenství s Hospodinem? Kdo viděl a slyšel jeho slovo? Kdo věnoval pozornost jeho slovu a naslouchal?

Jeremjáš 23,22: Kdyby byli v důvěrném obecenství se mnou a hlásali má slova mému lidu, odvrátili by je od jejich zlé cesty a od jejich zlých skutků.

Genesis 18,19: Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: »Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil«.„

Efezským 3,12: V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.

Židům 13,6: Proto smíme říkat s důvěrou: `Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?´

Jakubův 1,6: Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.

Př 3,32: Hospodinu je odporný ten, kdo bloudí, ale s přímými důvěrně hovoří.

1 Janův 5,14: Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

Ž 55,15: s nímž mě pojila sladká důvěrnost! V průvodu jsme chodívali do domu Božího.

Ž 89,7: Strašný je Bůh v kruhu svatých, nesmírný, budící bázeň ve všech kolem sebe.