Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. (Bible, Iz 45,12 E)
Inspirováno:

Nikdo jiný kromě Boha to nedokáže

Dvě Izajášovy kapitoly (44-45) opakovaně zdůrazňují na první pohled banalitu, že Bůh je jen jeden a že všechno, co se na světě děje, dělá on, nikdo jiný to totiž nedokáže. Takové věci jako sucho, nebo vláha, utváření hor a krajiny, otázky týkající se budoucnosti prostě nikdo jiný vyřešit nedokáže.

Nedokáže to nikdo z lidí, nedokáže to ani lidstvo jako celek − ale přece to k životu potřebujeme. A my lidé si myslíme, že se bez Boha obejdeme. Můžeme ho popřít, tvrdit, že klimatické změny jsou výsledkem lidského působení, že hory a krajina se utvářely „samy“, ale při čtení těchto dvou Izajášových kapitol mám dojem, že taková tvrzení se podobají tomu, kdybych říkal, že 1 + 1 = 3. Prostě to nesedí.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Satanova strategie

W. W. Wiersbe
Satanova strategie
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks

Jsme na Bohu závislí. A pokud pro nás Bůh není zdrojem, pak to, co potřebujeme, prostě nemáme. Ale od Boha potřebujeme moudrost, vhled do dění, odhad budoucnosti, společenské zákonitosti... Dnes se tváříme, že si poradíme sami, ale neporadíme. Jak je to s tou klimatickou krizí? Pomůže, když zakážeme fosilní paliva? Co s vysušenou Amazonií? Co s Maledivami, které mizí pod hladinou oceánu? Co s válkou na Ukrajině? Co s čínským autoritářstvím? Co s Izraelem a jeho sousedy? A co otázky týkající se výchovy, homosexuality a transgenderu, navazování vztahů a jejich stability?

Možná máte osobnější otázky, na které byste měli rádi kvalitní odpovědi...

Z těch dvou Izajášových kapitol se zdá, že Bůh ty odpovědi má. Možná ani nejsou složité, jen nám se nechce jim věřit − natož se podle nich řídit. Není v naší moci dotlačit vlády a mocné lidi, aby podle toho jednaly, ale já osobně můžu uskutečnit ve svém životě to, čemu jsem porozuměl, co jsem od Boha vyčetl, vypozoroval, že bych měl dělat, že je správné.

Pokud vám neporadí rodiče, kamarádi nebo někdo z lidí − pak vám poradí už jen Pán Bůh. Tak si od něho ty odpovědi pro sebe vyproste, vymodlete, vyčtěte v Bibli. Můžu to doporučit.

Jan Vopalecký, listopad 2023

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.(1)
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Satanova strategie

W. W. Wiersbe
Satanova strategie
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 4 Kč
Vaše cena: 186 Kč

ks

„Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji.“ Izajáš 42,8-9


Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů: „Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. Kdo je jako já? Jen ať se ozve! Ať to oznámí, ať mi to předloží! Od chvíle, kdy jsem navěky ustavil svůj lid, kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat? Nestrachujte se! Nebuďte zmateni. Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové. Což je Bůh kromě mne? Jiné skály není, já o žádné nevím.“ Izajáš Iz 44,6-8


Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, který tě vytvořil v životě matky: „Já jsem Hospodin, já konám všechno: sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi. Kdo byl se mnou?“ Hospodin ruší znamení žvanilů a z věštců činí pomatence, obrací mudrce nazpět a jejich poznání mate. Potvrzuje slovo svého služebníka, plní rozhodnutí ohlášené svými posly. Jeruzalému on praví: „Budeš osídlen!“ a judským městům: „Budete zbudována! Pozvednu jej z trosek.“ Hlubině on praví: „Vyschni! Vysuším tvé vodní proudy.“ Izajáš 44,24-27


Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.„ Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. “Já Hospodin to stvořím.„Izajáš 45,5-8


Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy.Izajáš 45,12


Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na pilířích; nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání: “Já jsem Hospodin a jiného už není. Nemluvil jsem potají, v temném místě země, neřekl jsem potomstvu Jákobovu: Hledejte mě v pustotě. Já Hospodin vyhlašuji spravedlnost, prohlašuji právo. Shromážděte se a přijďte, přibližte se spolu, vy, kdo jste vyvázli z pronárodů. Neuvědomují si, že se nosí s modlou vytesanou ze dřeva, že se modlí k bohu, jenž nemůže spasit. Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu. Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem? Cožpak ne já, Hospodin? Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není.Izajáš 45,18-22


Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.Izajáš 46,9-10


Směr je jasný

Jan Vopalecký
Směr je jasný
Ethos, běžná cena 90 Kč
Naše sleva: 13 Kč
Vaše cena: 77 Kč

ks