Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(4 min.)


Oddělovač

Citát z Bible:

Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby některé z jeho slov padlo na zem.

1S 3,19 E
(Další citáty)
Nejlepší články


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


Jsi dobrý příklad?

Dobrý osobní příklad je silnější magnet, než silná slova. Zvlášť, když je naším vzorem Ježíš. Ale následovat Ježíšův příklad je pořád málo!


Kyberšikana

Digitální média a jejich nebezpečí, facebook, twitter, kyberšikana, sebevražda Google počítače, televize, šikana


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Co je hřích a jak se ho zbavit?

Tři nejčastější způsoby, jak se lidé snaží hříchu zbavit, jsou člověka spíš stahují níž a níž, Co tedy člověka osvobozuje?


Žena jako bohyně?

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Jak se chránit před tím, abychom padli do pasti

První zásada zní jednoduše: nezaplést se do něčeho, o čem Bůh říká, že je to past − (viz předchozí článek):

 • Snaha rychle zbohatnout
 • Sexuální vztahy
 • Dluhy, sliby
 • Prudké emoce
 • Strach z lidí
 • Přílišné sbližování s nevěřícími lidmi

Ochranné prvky před léčkami

Pak na nás přicházejí nástrahy, o kterých nemáme ponětí, nedají se nějak rozumně předvídat. Má pro nás Bible nějakou radu, jak se před nimi chránit? Má. A hned několik. Nabízí něco jako ochranný štít, který mají na svém území moderní Izraelci proti nečekaným nepřátelským raketám − systém Železná kopule. Něco podobného nám Bůh nabízí v duchovní oblasti:

 • Před pastmi nás chrání Bůh. David, který zažil pronásledování víc než dost, si uvědomuje, že před léčkami, které mu lidé nastražují, ho ochrání Bůh: „Ochraňuj mě před osidlem na mě políčeným, před léčkami pachatelů ničemností!“ (Žalm 141,9). Příkladem může být Bileám, který se pokoušel Izrael proklít − a on uměl proklínat tak, aby to ubližovalo − ale Bůh Izraelce před jeho kletbami ochránil, jeho kletby nic nezmohly (4. Mojžíšova 22-25).
  O Boží ochraně mluví také Žalm 91, například „Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.“ (verš 3)
 • Modlitba. Další významnou zbraní před léčkami je modlitba. Modlitba, ve které si uvědomujeme jednotlivá nebezpečí a různá pokušení, což jsou slabá místa, kde bychom mohli předpokládat nějakou léčku. Sám Pán Ježíš nás nejednou vyzývá: „Modlete se, abyste neupadli do pokušení.“ (Lukáš 22,40) a učí nás modlit se: „A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.“ (Matouš 6,11)
 • Duchovní zbroj. Tato zbroj (Efezským 6,11-18) je potřebná třeba jako deštník, aby k nám neproniklo zlo, které by nám mohlo ublížit. Ke zbroji patří pravda, pak nás nikdo nenachytá, že jsme někdy lhali, dále spravedlnost, abychom dělali, co je správné a nikdo nás nenačapal při nějaké nekalosti, spasení, kdy jsme přijali ujištění, že Bůh nás zachránil před peklem a pro nebe, takže nějaké výčitky a obviňování se nás už netýká protože nám Bůh všechno odpustil (Římanům 8,1). Posledními důležitými součástmi jsou štít víry, od kterého se ohnivé šípy odrazí, zhasnou a spadnou na zem, dále meč Ducha, tedy Boží slovo, které je mocnou zbraní proti ďáblovým lžím, a modlitba.
 • Boží slovo je sice už součástí výše zmíněné duchovní zbroje, ale připomínám samostatné texty z Přísloví: „Poučení moudrého je pramenem života, aby se člověk vyhnul léčkám smrti.“ (13,14) a „Bázeň před Hospodinem je pramenem života, aby se člověk vyhnul léčkám smrti.“ (14,27)
  Čtení Bible − pokud ji čteme a věříme jí − nás vnitřně proměňuje. Naplňuje nás pramenem života, který je proti nástrahám odolný − buď léčka ani nesklapne, nebo nám prostě neublíží. Nasáváním Božího slova do sebe se stáváme jakýmsi Limonádovým Joem v duchovní oblasti.
 • Nepokoušet Pána Boha. Tahle rada není pro některé lidi zbytečná. Znamená, abychom se dobrovolně, úmyslně nevystavovali nebezpečí, před kterými nás varují blízcí, důvěryhodní lidi nebo sám Bůh. No řekněte, nešli jste ještě do něčeho, přestože jste věděli, že je to pochybné, a padli do léčky. A pak děkovali Bohu, že cena, kterou jste za to zaplatili, nebyla zase tak příliš vysoká? Nepokoušet Pána Boha!

Přeji Vám, aby na vás nikdo žádné léčky nenastražil. A pokud by se to přece jen stalo, ať vás Bůh chrání: Buď tak, že do ní nespadnete, nebo aby prostě nezafungovala. A Bůh nás zve, abychom žili v jeho blízkosti, to je nejlepší ochrana:

Ten, kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, přečká noc ve stínu Všemohoucího. (2) Říkám o Hospodinu: Je mé útočiště, má tvrz, můj Bůh, v něho doufám. (3) On tě uchrání před osidlem ptáčníkovým, před morovou zkázou. (4) Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, jeho věrnost je pavézou i štítem. (5)  Nebudeš se bát nočního děsu, ani toho, že ve dne přiletí šíp. Žalm 91

A pokud se právě zmítáte chycení v pasti, Bůh je ten, který vysvobozuje! Čeká na vyznání našeho hříchu − pokud se o nějaký jednalo, na důvěru, že on má moc zasáhnout a vysvobodit.

Bůh odpouští, ale někdy důsledky našich rozhodnutí přetrvávají. Přesto na něj spoléhejme i v takovém případě, dává sílu tyto následky nést.

Jan Vopalecký, leden 2019
(Uf, to byl těžký článek.)

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač