Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

8  Mojžíš a Áron byli přivedeni zpět k faraónovi. Ten jim řekl: "Nuže, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo všechno má jít?" 9  Mojžíš odvětil: "Půjdeme se svou mládeží i se starci, půjdeme se svými syny i dcerami, se svým bravem i skotem, neboť máme slavnost Hospodinovu." 10  Farao jim však řekl: "To tak! Myslíte si, že Hospodin bude s vámi, když vás propustím s dětmi? To jste si zamanuli špatnou věc. 11  Kdepak! Vy muži si jděte a služte Hospodinu, když o to tak stojíte." A vyhnali je od faraóna.

2M 10,8-11 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Šest nebezpečí, kde hrozí, že šlápneme do pasti

Možná to znáte z kriminálních filmů: Zatelefonuje mu bohatý bankéř, ať k němu přijde, že s ním potřebuje probrat, co dál. Hrdina filmu se tam dostaví, vejde do jeho kanceláře a strne šokovaný tím, že bankéře, který mu před chvíli volal, vidí mrtvého, ještě po něm stéká krev. A dům už obkličuje policie. Jakou má šanci, že vyvázne?

Byla to past, kterou na něho nastražila mafie. − Taková story nás nechávají vcelku v klidu, protože je to příběh z filmu a nás se netýká. Netýká? Mám za to, že vběhnout do pasti není tak těžké. Stačí, aby se na nás zaměřil někdo zlý, kdo nám chce skutečně ublížit. I když jste snad přátelští lidé, kteří nemají vyslovené nepřátele a snaží se žít se všemi v poklidu, existuje zákeřný nepřítel, který se bezhlavě a krutě zaměřuje na každého. Ďábel. Využije všechny možnosti k tomu, aby nás vlákal do nějaké pasti a zničil.

Častokrát to tak napřed nevypadá. Spíš se nám zdá, že je to asi Bůh, kdo nám nějakým zvláštním způsobem žehná, protože se nám daří. Pak se situace vyvíjí průměrně a nakonec během velmi krátké chvíle zjistíme, že je zle a vrátit se nelze. Jsme v pasti.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Nebezpečí, kterým čelí současná církev

Šolc, Miloš ml.
Nebezpečí, kterým čelí současná církev
KřSb Kunčičky, běžná cena 240 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 230 Kč

ks

Kde jsou největší nebezpečí, že může jít o past?

Bible nás na některé pasti upozorňuje, říká, čeho se vyvarovat a jak se průběžně trvale chránit, abychom nevlezli do nějaké pasti. Vybral jsem šest nejčastějších případů, kde hrozí, že bychom mohli padnout do pasti:

 • Snaha rychle zbohatnout. Bible nemluví proti tomu, aby člověk byl bohatý, ale proti tomu, když někdo chce zbohatnout. „Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby, Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.“ (1 Timoteovi 6,9-10)
  Být bohatý má však také svá úskalí − člověk, i křesťan, se může stát pyšným, může začít spoléhat na majetek víc než na Boha, a to vede do léčky (1. Timoteovi 6,17). Ale jinak být bohatý ještě nemusí být hřích.

 • Cizí žena. Při vyhlídce na vzrušení člověk snadno zapomene na kruté důsledky zničeného mládí, manželství, života. Však si přečtěte příběh v Přísloví 7 („... spěchá do osidla jako ptáče, neví, že mu jde o život.“) Člověk se zamotá do nějakého vztahu, kvůli tomu ustřihne dosavadní vazby a když přijdou problémy, nedá se vrátit zpátky. Takže: Nezaplétat se do vztahu s cizí ženou (pro ženu: s cizím mužem) − je to past!

 • Sliby a dluhy. Když slibujeme nebo když si půjčujeme, vlastně když už jen ručíme, dokážeme si včas uvědomit důsledky nesplněných slibů a nevrácených dluhů? „Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a neplníš.“ (Kazatel 5,4; viz také Přísloví 20,25; 6,1-5)

 • Prudké emoce, vztek. Je snadné se nechat vyprovokovat do stavu, kdy člověk pro něco tak plane, že přestane přemýšlet nad důsledky a udělá něco nevratného. Sem patří oblast výchovy, kdy můžeme vyslovit něco, co si dítě nadosmrti zapamatuje a my toho pak litujeme, může se to dále týkat třeba politiky nebo žárlivosti. Když se v nás zpění emoce, buďme vždy ve střehu! „Nepřátel se s hněvivým člověkem a s mužem vznětlivým se nestýkej, ať se nepřizpůsobíš jeho stezkám a nenastražíš léčku své duši.“ (Přísloví 22,24-25)

 • Strach z lidí. Další z příkladů je výzva, abychom si uvědomovali, že i ten nejmocnější člověk může dělat jen to, co mu dovolí Bůh. Příklad: Když se bojíme člověka, který vyžaduje zlé věci, jsme v nebezpečí, že ho poslechneme. Když potom sklízíme důsledky, vidíme, že jsme v pasti, do které jsme se dostali tím, že jsme se báli člověka. „Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.“ (Přísloví 29,25)

 • Bližší spojení s nevěřícími lidmi. Poslední upozornění vypadá na první pohled neškodně, ale je zákeřné: „Ne­dejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími!“ (2. Korintským 6,14) Text pak vrcholí slovy: „Vyjděte z jejich středu a já vás přijmu!“ (v. 17) Zřejmě to platí obecně − podívejme se na Izraelce. Bůh jim řekl: „Měj se na pozoru, abys neuzavřel smlouvu s obyvateli země, do níž jdeš, jinak budou léčkou ve tvém středu.“ (Exodus 34,12) Izraelci v tom několikrát chybovali a skončili v pasti.
  • Bůh je ochránil před zničující kletbou Bileáma. Ten potom použil lsti, na kterou mohli Izraelci včas přijít, kdyby se drželi Božího příkazu ohledně léčky − ohledně kamarádství s pohany. Midjánské ženy je pozvaly na své orgie a Izraelci byli na lopatkách (4. Mojžíšova 25; Zjevení 2,14).
  • Kdyby se Izraelci drželi Božího zákazu uzavírat smlouvy s Kenaanci, vyzráli by na Gibeónce, kteří vymysleli lest. Když lest vyšla najevo, bylo pozdě. Gibeónci se pak mezi Izraelci motali celá staletí.
  • Křesťanů se varování před bližším spojením s nevěřícími může v dnešní týkat například v oblasti partnerství nebo společného podnikání.

Na to, jaké prostředky či nástroje nám Bůh poskytuje, abychom se před šlápnutím do pasti uchránili, případně co dělat, když už v pasti jsme, se podíváme v následujícím článku.

Jan Vopalecký, leden 2019

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu. (4)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

 

  Doporučujeme:

Máma a dcera

Citáty, krátké rady mámy pro dceru. Na každé stránce jednoduchá rada, přehledné, výstižné. Například: ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Nebezpečí, kterým čelí současná církev

Šolc, Miloš ml.
Nebezpečí, kterým čelí současná církev
KřSb Kunčičky, běžná cena 240 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 230 Kč

ks


„Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.“

Přísloví 29,25

 
Svět, ve kterém žijeme

T. Pala
Svět, ve kterém žijeme
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 160 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 155 Kč

ks


„Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázy a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“

1. Timoteovi 6,9-10