Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Když se však ve svém soužení obraceli k Hospodinu, Bohu Izraele, a hledali ho, dával se jim nalézt.

2Pa 15,4 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Mezi dvěma ženami

Snacha a tchyně . .


Jsi dobrý příklad?

Dobrý osobní příklad je silnější magnet, než silná slova. Zvlášť, když je naším vzorem Ježíš. Ale následovat Ježíšův příklad je pořád málo!


Kyberšikana

Digitální média a jejich nebezpečí, facebook, twitter, kyberšikana, sebevražda Google počítače, televize, šikana


Co je hřích a jak se ho zbavit?

Tři nejčastější způsoby, jak se lidé snaží hříchu zbavit, jsou člověka spíš stahují níž a níž, Co tedy člověka osvobozuje?


Děti chodí pomalu a u všeho se zdržují

Procházky s dětmi jsou fantastické! Kde jinde si s nimi tak dobře povykládáte? I když to všechno dlouho trvá... A často to je poučením i pro mě.


Co Bible rozumí pod pojmem svět

Svět může znamenat krásné Boží stvoření, nebo naopak ďáblem řízený systém, které spěje stále k horšímu a nakonec k Božímu trestu.


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Jak získat mladé pro církev


Nehodlám se nechat odradit domněnkou, že církev dnes už nemá mladým co dát. Má, i když často nedává. A také mladí mají církvi co dát!

Někdy se nám zdá, že mladí chtějí, aby se sbor nákladně při­způsobil dnešní době, dnešní technice a kultuře − a když na to některý sbor přistoupí, tak se žádoucí změny nedo­sáhne. Ani tomu se nedivím.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Znúdení v kulture zábavy

Winter Richard
Znúdení v kulture zábavy
Porta Libri, 147.00 Kč

ks

Řekl bych, že k tomu, aby se mladí rádi identi­fikovali se svým domácím sborem v církvi, je třeba splnit několik podmínek:

  • Musí vědět, že je tam mají rádi.
  • Potřebují vidět, že jsou tam použi­telní, si jich tam váží, že jejich zapojení do života a půso­bení sboru je vítané.
  • Je třeba, aby ve sboru byl kvalitní obsah, ne především intelek­tuálně, ale duchovně, tedy něco, co chytá za srdce tak, jak to dokáže jen Bůh. Mladí potře­bují mít silné zážitky, vnímat, že se jich Boží Duch dotýká. S tím úzce souvisí duchovní kvalita života sboru, zejména střední a starší generace.
  • A pak jde také o to, aby tam bylo prostředí odpoví­dající dnešní době.

Ani firmám se nedaří získávat mladé

Hledal jsem na internetu, co dělají nebo co se snaží dělat dnešní podnika­telské firmy, aby získaly a udržely mladé zaměst­nance. Řeknu vám, ani ony to nemají lehké.

Mladí mají vysoké nároky. Chtějí pracovat z domova, mít volnou pracovní dobu (bez stano­veného počtu hodin, prostě se jim zaplatí to, co skutečně odpracují, bez směn, bez povinných přesčasů).

Pokud už na praco­viště přijdou, chtějí tam mít příjemné, estetické klubové prostředí, kafe... Nemají rádi rutinní, stereotypní práci bez možnosti se často odrea­govat, rozptýlit, odpočinout si. To vše jsou samozřej­mosti, které však ještě nezaručují, že tam mladý člověk zůstane. A nerozhodují o tom ani finance.

Na předních místech mezi kritérii, proč mladý člověk ve firmě zůstane, jsou:

  • vstřícné vedení, ne direktivní ani autoritativní, ale takové, kde si všichni jsou navzájem rovno­cennými a respekto­vanými partnery, očekávají, že se dá na všem domluvit, ale také jsou svolní s kompro­misy,
  • jde jim o realizaci, aby mohli ukázat, co umí.

Jak se pozná, že mladý člověk asi zůstane vůči firmě loajální?

  • dostatečně rychle porozumí, jak firma funguje, chápe souvis­losti firemního fungování,
  • práce mu dává smysl, naplňuje ho,
  • chce se stále rozvíjet, je kreativní,
  • Na jedné straně má dosta­tečné kompetence, o řadě věcí může sám rozho­dovat, ale na druhé straně má možnost se kdykoli na cokoli zeptat − zvlášť na začátku.

A prostředí církve?

Vím, že firma a církev není jedno a totéž, ale v mnoha ohledech se lidé v obojím prostředí chovají stejně. A v církvi toho můžeme využít, abychom poro­zuměli, co je pro ně přiro­zené, jací jsou − v čem jsou jiní než starší generace.

Vyplývá mi z toho, že mladí lidé stojí o to, aby jim ve sboru někdo naslouchal − když například přichá­zejí s novými nápady ohledně formy. Chtějí si zachovat svou indivi­dualitu, touží po tom, aby se mohli podílet na utváření „firemní“ kultury ve sboru.

Potřebují rychlou zpětnou vazbu, nechápou, proč se staršovstvo poradí až za čtrnáct dní. Záleží jim na jasné a srozumitelné komu­nikaci. Mladí lidé jsou velmi citliví na otevřenost, přímost, pravdo­mluvnost a dodržo­vání domluvených věcí. To souvisí s jejich otevře­ností a zároveň to očeká­vají od druhých.

Je velkou výhodou, že takto dovedou komu­nikovat mezi sebou a také když svým vrstevníkům vysvětlují evangelium, teologii, sborovou kulturu a principy.

Samozřej­mostí jsou pro ně moderní kanály komu­nikace mezi sebou i navenek. Mladá gene­race je nonstop online, nepotřebují chodit někam na návštěvu, všechno zařídí, objed­nají i koupí online − pak se jim nedivme, že i návštěvu ve sboru vlastně nepotřebují − mají ji online, a dokonce v něko­likaná­sobném provedení. Sledují několik sborových spole­čenství najednou, píšou si s tamějšími hudeb­níky, kazateli a cítí se s nimi blíže než ve sboru, ve kterém odmalička vyrůstali.

S tím souvisí fluktuace − všude jsou nadšeně doma jen chvilku, prostřed­nictvím internetu zkoušejí různé sbory, různé platformy, zkoumají jejich názory, snaží se odhad­nout atmosféru setkání, a teprve pokud se jim někde opravdu líbí (nebo to má dobré hodnocení), jsou ochotni tam zajet a prožít to na vlastní kůži.

Vstávají vám vlasy hrůzou na hlavě z toho, kam se to ta mladá generace dostala? Není třeba. Pokud mají dobrý základ, zejména vztahový, pokud vědí, že je v domácím sboru mají rádi, dají jim tam prostor, oni se vrátí. Potom mohou toto prostředí obohatit zkušenostmi, které nasbírali jinde. Pokud jejich domácí prostředí těmto skutečnostem rozumí a dá jim prostor.

Mezi další znaky dnešní mladé generace patří:

Chtějí po sobě nechat nějakou stopu, chtějí měnit svět, něco dokázat − z Boží moci, mít prostředí, kde uplatní své obda­rování.

Nebojí se vyjádřit otevřeně svůj názor. Nevidím problém v tom, aby občas přišli na star­šovstvo a vyjádřili své zkušenosti i rady.

Nebojí se konfliktu. Raději si sporné věci vyří­kají otevřeně vyříkají, než aby se jen nějak skrytě „tušilo“, že něco není v pohodě. Jsou ochotni obětovat i vzedmuté emoce, ale hlavně aby bylo jasno. Když se ne­shodnou, snadno odejdou, vždyť jinde je rádi přijmou. Ale je samé to mrzí a kolikrát by to po čase rádi vrátili.

Je pro ně důležité ocenění. Nemusí to být hned z kaza­telny, ale stačí ne okázalá zmínka, že jeho slovo, způsob mode­rování nebo řešení nějakého problému bylo dobré.

Rádi pracují v týmu, kde jsou si všichni rovni a mají dobré vztahy. Tam také vyža­dují důvěru a mohou nabídnout velmi hodnotný přínos. V nějakém pracovním týmu je příle­žitost je zapojit, získat pro dlouhodobou, vytr­valou práci, zde doporu­čuji dávat jim nabídky na přebírání větších pravomocí − i odpověd­nosti.

Za každou cenu!

Teď je příležitost, abych vám nastínil svůj ideál. Rád bych, aby starší generace byla pro mladé takovým příkladem víry i praktického života, že se rozhodnou „hledat Boží království“, že budou žít naplno pro Boha za každou cenu.

Jestliže v dětství a mládí vidí, že takto žili rodiče nebo autority v církvi, pak když sami ucítí Boží povolání, tak půjdou za každou cenu. Budou ochotni vyna­ložit všechny síly, čas, budou to dělat i zadarmo, budou ochotni přinést jakoukoli oběť − protože uvidí, že Bůh je živý, mocný, že dělá zázraky, lidé kolem se obracejí k Bohu, možná to bude souviset se sociální službou, ale oni budou (byť navzdory názorům okolí) jasně vědět, že je volá a že je povede bude jim žehnat Bůh.

Pak se nemusíme bavit o tak okrajových otázkách, jak je přilákat do církve nebo je tam udržet.

Jan Vopalecký, listopad 2022

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

12 způsobů, jak vás mění mobil

Kniha nebrojí proti mobilům, ale učí nás s nimi zacházet. Autor mistrně aktualizuje biblické principy na dnešní ...

12 způsobů, jak vás mění mobil
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Znúdení v kulture zábavy

Winter Richard
Znúdení v kulture zábavy
Porta Libri, 147.00 Kč

ks


Vést jako pastýř

K. Leman, W. Pentak
Vést jako pastýř
Návrat, běžná cena 239 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 234 Kč

ks


Církev 3.0

N. Cole
Církev 3.0
KC Příbram, 259.00 Kč

ks


Muž podle Božího srdce

R. Kent Hughes
Muž podle Božího srdce
Didasko, běžná cena 360 Kč
Naše sleva: 11 Kč
Vaše cena: 349 Kč

ks


NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí

John C. Lennox
NEBOJ SE být solí a světlem, i když to něco stojí
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 90 Kč
Naše sleva: 10 Kč
Vaše cena: 80 Kč

ks


Evangelikálové

Roger E. Olson
Evangelikálové
Návrat, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 9 Kč
Vaše cena: 181 Kč

ks