Čtení Bible obnoví váš život

Tisk na papír
menu
 


------

Citát z Bible:

Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: `Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.´

Ř 12,19 E
(Další citáty)

------
éčko - logo Ethosu

Nejčtenější články


A. Být dobrým vypravěčem
Někdy se nám to daří. Jakým chybám se vyhnout, aby naše řeč byla zajímavá a zanechávala v posluchačích pozitivní stopy?

B. Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

C. Vědomí hodnoty dává otec
Táto, děti tě potřebují − tvůj čas, zájem, ujištění, legraci, i vlastní prohry. Pak budou v dospělosti pevné a hodně toho dokážou.

D. Muž se stává mužem,
když odolá tlaku vyhovovat ženě a postaví se na vlastní nohy − bude zodpovědný, důsledný, rozhodný, ochotný sloužit − a od Krista se učí odpouštět.

Modlitba za krále a politiky

Proč se modlit za politiky?

Jako první člověka napadne, že bychom se měli modlit za to, aby se politici polepšili, aby žili (aspoň trochu) podle Božích norem, aby se v naší zemi snažili zavádět křesťanské zvyklosti a normy a aby se naše společnost polepšila. Pokud by Bůh takto splnil naše prosby, bylo by to dobré. Ale Bible (1. Timoteovi 2,1-2) má jiný směr. Nejde o polepšování vlády, politiků, parlamentu atd, ale o to, abychom jako křesťané mohli vést tichý a pokojný život a bylo nám umožněno žít poctivě a zbožně.


Podle toho nám křesťanům Bůh nedává za úkol, abychom se snažili polepšovat svět. I když se občas nějaký křesťan dostane na vysoké místo, například jako poslanec, nebo člen vlády, systém ho semele, zavře mu ústa, stlačí ho tak, že nic nezmůže. Vždycky jsem rád, když vidím, že někdo z těchto postavených lidí prosadí něco dobrého, užitečného, morálního, ale nedělám si iluze, že se něco zásadního změní.


Bible říká, že svět je svou podstatou zlý. je vzhůru nohama, je pod mocí Zlého a osvěta ani vzdělání k jeho polepšení nevedou.


Bible nás vede k modlitbám ne za to, aby se svět polepšil, ale abychom my měli možnost žít spořádaně, poctivě a zbožně, v míru a podle svého svědomí. Vím, že v mnoha zemích tomu tak není.


Je však něco, co můžeme pro naši společnost dělat. Vedle toho, že sami povedeme příkladný život máme lidem nést evangelium. Evangelium nespočívá v tom, abychom lidi napomínali a vyčítali jim, že nežijí podle křesťanských norem, toho nejsou schopni (viz Římanům 1-3). Být křesťanem neznamená v první řadě snažit se žít dokonale, ale prožít Boží proměnu. A potom žít podle toho, jak nás Bůh proměnil a stále proměňuje.


Evangelium spočívá především v tom, aby člověk sám za sebe uvěřil v Krista, že ho zachrání, odpustí mu a promění jeho nitro. Člověka, který přijme Krista, Bůh očistí od vší špíny (hříchu) a zároveň ho uschopní žít jinak, nově, tak, jak se to líbí Bohu. Takový člověk najednou dostane novou přirozenost a on dokáže něco, co by sám bez Krista nedokázal. Křesťan ještě není ten, kdo se snaží žít dobře, ale ten, koho Kristus takto proměnil.


Bohu v současné době (do jeho příchodu) nejde o pokřesťanštění světa jako systému, ale o to, aby co nejvíce jednotlivců, a to každý sám za sebe, přijalo do svého života Krista, prožilo jeho proměnu a žilo tak, jak je to pro (skutečného) křesťana přirozené.


Skutečné nápravy světa člověk není schopen. Ta nastane, až přijde Kristus a ujme se vlády. On nastolí nový řád a svými božskými prostředky zajistí, aby toho nikdo nezneužíval.


Modleme se za prezidenta, poslance, vládu. Můžeme prosit za jejich moudrost, poctivost, za prosazování dobrých zákonů. Biblický úsek (1. Timoteovi 2,1-2) nás však vede k tomu, abychom se modlili za to, abychom my mohli žít pokojně, zbožně a poctivě podle svého svědomí. − A abychom zde měli prostor pro šíření evangelia o záchraně jednotlivců.


Hodnocení článku:
 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Není na něm nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.
-------------

  Napište svůj názor.

www.ethos.cz/modlitba-za-krale-a-politiky.php

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.

1. Timoteovi 2,1-2