Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 Citát z Bible:

Ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Ř 8,39 E
(Další citáty)


éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Doporučujeme


Modlete se zaPodobat se Kristu − jako David

David byl v mládí obyčejný kluk, později se stal králem. Svým charakterem i způsobem jednání v mnoha směrech připomínal Ježíše − říká se, že byl jeho předobrazem. Když budeme oba, Davida a Ježíše, porovnávat, pomůže nám to vidět v novém světle jak Davida, tak Ježíše a z jejich společných znaků si máme co brát jako příklad i pro sebe. Tak jdeme na to?

1. Statečnost

O Davidovi se vědělo, že je statečný (1. Samuelova 16,18). Nebál se, možná je lépe říct, že uměl překonat strach, nepodlehl mu a bojoval i proti přesile, napřed se rval se lvem a medvědem, později vyrazil proti Goliáši (1. Samuelova 17). David to nevzdal, i když ho druzí odrazovali, i když se mohlo zdát, že to má předem prohrané. Statečný David si to nepřipustil – věděl, že Hospodin je s ním, že je to Hospodinův boj. Šel bojovat proto, že Goliáš se Bohu posmíval, a to on tak nenechal!

Stejně tak věděl Ježíš, že vede „Hospodinův boj“. Evangelia často zdůrazňují, že Ježíš si byl vědom, že ho sem Bůh poslal splnit zvláštní misi – aby svou smrtí zachránil lidi. Jeho statečnost je patrná z toho, že šel do boje, i když to mohl vzdát (viz modlitba v Getsemane). Statečně šel do boje, ve kterém utrpí velmi těžké rány (dokonce zemře), ale nakonec dobyl sobě i nám slavné vítězství – za naše hříchy bylo zaplaceno a on byl vzkříšen!

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Příběhy lásky

G. Chapman
Příběhy lásky
Návrat, běžná cena 230 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 225 Kč

ks

Ptám se: „Je náš život Hospodinův boj?“ Pokud ano, pak zdrojem naší statečnosti je Boží čest! Nebo si bojujeme sami za sebe? Pak musíme statečnost dolovat sami ze sebe. David i Pán Ježíš vedli Hospodinův boj. Díky tomuto vědomí byli stateční a také dosáhli vítězství.

2. Hospodin byl s ním

O Davidovi je to několikrát výslovně napsáno (1. Samuelova 18,12.14; 2. Samuelova 5,12; 1. Paralipomenon 11,9). Stejně tak je to vidět na životě Pána Ježíše (Jan 8,29; 16,32). David by nebyl schopen porazit Goliáše, kdyby s ním nebyl Bůh. Stejně tak Ježíš nežil ani jeden den bez toho, že by věděl, že Bůh je s ním − každé ráno, někdy i celou noc se s Bohem „radil“ (modlil se).

Co my? Netroufáme si kolikrát jít sami, bez ujištění, že Bůh jde s námi a bude s námi. Život vypadá úplně jinak, když víme, že Bůh je s námi, než když jdeme sami! To naše „Bůh je s ním“ můžeme i my prožívat práci, v rodině, ve sporech, v těžkostech, v nemoci – zde je dobrý příklad také Josef, na kterém všichni brzy poznali, že Bůh je s ním (Genesis 39,3.21)

3. Pastýř

David znal pastýřský život, nároky na pastýře, ale také rozuměl ovcím. Sám se identifikoval spíš jako ovce. V Žalmu 23 si lebedí, že nebude mít nedostatek, může odpočívat, má co jíst, má co pít, nezabloudí, protože ho pastýř vede, má vnitřní klid a nebojí se, má prostřený stůl a pokojný výhled do budoucnosti. Tohle potřebují ovce, aby se jim dařilo. My lidé to potřebujeme také.

Pán Ježíš se identifikuje jako pastýř (Jan 10). Ovce ho znají, jdou za ním a kdyby bylo třeba, je ochoten je v noci hledat, dokud je nenajde. A kdyby přišel vlk, bude je chránit a dokonce za ně položí život.

Budeme z toho mít užitek, když si vezmeme příklad z Davida a budeme jako jedna z Ježíšových ovcí. To, co David popisuje ve 23. žalmu, dává člověku ohromnou vnitřní sílu, vyrovnanost a stabilitu, což může poznat jen ten, kdo je ukotven v Bohu.

4. Ochránce pohrdaných a utišťovaných

David i Ježíš poznali lidskou nenávist. Přestože David v boji za svůj národ kolikrát riskoval život, tehdejší král Saul to nedocenil, ale spíš měl z Davida strach, aby mu nevzal královský trůn. K prchajícímu Davidovi se shromažďovali nešťastní lidé − utlačovaní, stíhaní věřitelem a takoví, jejichž život byl plný hořkosti (1. Samuelova 22,1-3). David jim neuměl pomoct, nezaplatil jejich dluhy, neměl pro ně řešení! Ale oni u něho přesto zůstali! Proč? Protože se u něho cítili v bezpečí. Cítili, že se jich zastane, že se jim u něho dostane porozumění a že je věřitelům nevydá, že jim neublíží. Jednal podle zákona: „Nevydáš otroka jeho pánu, když se k tobě před svým pánem uchýlil.“ (5. Mojžíšova 23,16). A oni byli ochotni s ním jít bojovat, unavit se, nasadit život! Věděli, že investovat život do Davida, stojí za to.

Za Pánem Ježíšem se také táhla různá pochybná individua − hříšníci, pohrdaní lidé, prostitutky a patřili sem i celníci (sice bohatí, ale lidmi opovrhovaní) a mnoho jiných. Pánu Ježíši jich bylo líto, viděl, jak jsou vysílení, utrápení, rozptýlení, bez pastýře (Marek 6,34). On se jich ujal, i přes vlastní únavu jim věnoval čas, povídal si s nimi − řekl bych, že z nadhledu řešil jejich problémy.

Kolem nás je dnes mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. Jen počítejte na ulici, ve škole, v práci nebo ve sboru lidi, kterým se ve tváři neodráží únava, nuda, zklamání... Ti všichni potřebují pomoc. Jakou? Jakou pomoc jim poskytoval Ježíš? − Učil je mnoha věcem. Potřebují potěšení, slovo porozumění a také Boží pravdu, která nemusí být vždy příjemná, ale léčí, nasycuje a dává naději. Proto potřebujeme napřed sami čerpat od Boha − především z Bible a také osobním životem s Bohem (který může obsahovat i těžké zkoušky, viz David). Až uvidíš někoho utrápeného, dej se s ním do řeči a poskytni mu bezpečí, tvoji modlitbu a od Boha naději.

Závěr

Mezi impulsy, jak se podobat Ježíši patří:
  • Být statečný v životních situacích
  • Chodit s Bohem − tedy a by Bůh byl se mnou
  • Mít pastýře
  • Být pastýřem

Jan Vopalecký, listopad 2018

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls. (1)
 Dávám mu za pravdu. (2)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Příběhy lásky

G. Chapman
Příběhy lásky
Návrat, běžná cena 230 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 225 Kč

ks


Poznej skutečného Ježíše

John Blanchard
Poznej skutečného Ježíše
Didasko, běžná cena 175 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 168 Kč

ks


Nebe opravdu je

Todd Burpo a Lynn Vincent
Nebe opravdu je
Návrat, běžná cena 185 Kč
Naše sleva: 6 Kč
Vaše cena: 179 Kč

ks


Putování za celistvostí v Kristu

Signa Bodishbaughová
Putování za celistvostí v Kristu
Návrat, běžná cena 250 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 243 Kč

ks