Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku; budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pronárodům.

Iz 42,6 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Mezi dvěma ženami

Snacha a tchyně . .


Jsi dobrý příklad?

Dobrý osobní příklad je silnější magnet, než silná slova. Zvlášť, když je naším vzorem Ježíš. Ale následovat Ježíšův příklad je pořád málo!


Kyberšikana

Digitální média a jejich nebezpečí, facebook, twitter, kyberšikana, sebevražda Google počítače, televize, šikana


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Inspirováno:

Co se může a nemůže

Máte nějaké životní zásady, kterými se řídíte? Například když se bavíte s učitelem nebo šéfem? Máte zásadu, že s ním budete mluvit uctivě? Pravdivě? Dáváte najevo, že vás zajímá, co říká? Jak mluvíte s prodavačkou, která vám vrátila méně, než měla, a vy nevíte, jestli to bylo úmyslně? Co podle svých zásad uděláte, když vidíte, jak někdo v obchodě dává čokoládu do kapsy místo do vozíku? Jiný způsob, jak poznat své zásady, může být v tom, jestli voláte často policii. Nebo jestli chodíte s každou maličkostí k doktorovi.

Znáte někoho, kdo má „hloupé“ zásady? Řekněme nelo­gické, které mu komplikují komunikaci s lidmi nebo dokonce vlastní život?

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Průvodce životem Jan


Průvodce životem Jan
Luxpress, 65.00 Kč

ks

Špatné zákony

Existují dobré zásady a špatné zásady. Stejně jako dobré zákony a špatné zákony. Podle čeho se poznají špatné zákony? Špatný zákon je tako­vý, který ignoruje zlo, toleruje ho nebo ho dokonce zvýhodňuje. Špatný zákon znesnadňuje konat dobro, případně dobro dokonce postihuje. Prostě nespra­vedlivé zákony, které dobro potlačují a zlo šíří. Špatné zákony zhoršují vztahy mezi lidmi.

Moudré zákony

Existuje sada pravidel, která jsou opravdu dobrá. Za prvé jsou moudrá. Když se jich člověk drží, tak i druzi lidé uznale pokyvuji hlavou: „On je opravdu moudrý!“ A za druhé jsou to pravidla férová.

Mojžíš hodnotí zákon, který Bůh dal Izraelcům, slovy: „To bude vaše moudrost a rozumnost... Když ostatní národy uslyší všechna tato nařízení, řeknou: Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ! Má jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá jako celý tento zákon, který vám dnes předkládám?“ (5. Mojžíšova 4,6-8).

Dobré zákony jsou spravedlivé a podporují, tedy odměňují dobro a potírají zlo.

Například je moudré, když člověk žije podle zásady, že má pracovat, vydělávat si na živobytí prací. Přitom je pravda, že některé činnosti jsou sice důležité, ale málo placené − sestřičky v nemocnicích, ti, kdo pečují o staré lidi, a bez uklízeček by se nám asi také nežilo pohodlně. Jsou tedy mezi námi lidé, kteří namáhavě pracují, a přesto mají málo. Proto nás Bůh vybízí k dobročinnosti a ke štědrému rozdávání.

Mezi Božími zákony jsou i takové, kterým možná nerozu­míme, které se nám někdy zdají nelogické. Například: „Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek“ (Přísloví 11,24). Je nelogické, když rozdávám, a přesto mi přibývá, pokud někdo chce mít hodně, tak šetří, nerozdává. Ale zde nastupují zákony vyššího řádu. Bůh vidí do člověka a připravuje okolnosti podle tohoto pravidla − štědrým žehná, zato skoupí svůj majetek roztrousí, často ani neví jak.

Možná namítnete, že tato pravidla neplatí absolutně. Máte pravdu. Ale nepochybuji, že Bůh je spravedlivý, má přehled o všech okolnostech, nikdo ho neošidí, stejně tak z objektivního hlediska nikdo nepřijde zkrátka.

Jiné Boží pravidlo zní: „Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh“ (2. Mojžíšova 20,12). Není pro to logické vysvětlení, my lidé v tom nevidíme žádnou logickou souvislost a zdá se nám, že to zdaleka neplatí obecně. A takových zákonů bychom našli víc.

Bible je sice napsaná pro křesťany, pro ty, kdo chtějí žít, jak si Bůh přeje, ale mohou podle ní žít i ostatní lidé. Když se těchto pravidel drží člověk, který s křesťan­stvím nemá nic společného, nepochybuji, že se mu bude v životě dařit, že pocítí to, čemu se říká Boží požehnání. Ale pro věčnost ho zachrání pouze víra v Krista (Skutky 4,12).

Nejde o zákazy a příkazy

Bible ovšem není především soubor příkazů a zákazů, nejde především o pravidla, ale o vnitřní proměnu člověka, aby pro něho bylo přirozené žít bez velké námahy podle toho, jak to Bůh chce.

Když se člověk stane křesťanem, znamená to pře­devším, že ho Bůh uvnitř změnil. Ne že se začne snažit. Od křesťana se chce, aby dával průchod své nové přiro­zenosti, kterou získal Božím zásahem. A ta nová přirozenost je popsána v Bibli. Pro křesťana je přirozené, normální, že nekrade, mluví pravdu, rád dává tam, kde je třeba, nesvádí cizí ženu, má rád lidi, kteří jsou kolem něho.

Pro nekřesťana to vypadá velmi náročné. Ano, Boží zákony jsou lidsky nespl­ni­telné! Bůh ovšem po člověku nechce, aby dodržoval nespl­nitelné zákony, ale by si nechal Bohem změnit svou přirozenost a pak podle ní žil. Jak? Tím, že všechno špatné na sobě Bohu přizná a požádá ho, aby mu to odpustil.

Biblická pravidla jsou jedinečná. Odhalují pravdu o člověku, i když není radostná! Ale Bůh má řešení. Tím je přiznat mu své chyby, poklesky (i když stejně všechno ví) a požádat o odpuštění. Je radost žít, když vím, že jako nedo­konalý a chybu­jící člověk se nemusím třást, kdy mi kdo vynadá. Je mi odpuš­těno a ani Bůh se na mě nezlobí.

Biblická pra­vidla dávají smysl. Jsou to zásady založené na tom, že pravda nakonec zvítězí, že se skromností projdeš celý svět, že práce přináší člověku užitek a radost, že je dobré zastat se utlačovaného nebo chudého. A také že Bůh přiznanou chybu, hřích odpouští. Společnost, která se biblických pravidel drží, vzkvétá. Naopak ta, která biblická pravda opouští, degeneruje a rozpadá se.

Mít Boha v úctě a respektovat Bibli a Boží pravidla je moudré. Takovým způsobem si svůj život zajišťujeme nadlidskými prostředky.

Vždycky když čtu biblickou knihu Přísloví, 5. Mojžíšovu nebo třeba Žalm 1 či 119, tak mě nadchne, jak Bůh žehná (=pomáhá) těm, kdo se Biblí řídí. Jsou to slova pravdy a slova života.

Jan Vopalecký, duben 2019

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl. (1)
 Dal mi nový impuls.(3)
 Dávám mu za pravdu.(5)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

Prův.živ. 4.Mojžíšova

Průvodce životem je určen těm, kdo se chtějí nechat proměňovat Biblí a touží aplikovat její rady do svého života. ...

Prův.živ. 4.Mojžíšova
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Průvodce životem Jan


Průvodce životem Jan
Luxpress, 65.00 Kč

ks

„To bude vaše moudrost a rozumnost... Když druzí uslyší všechna tato nařízení, řeknou: Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ! Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin, náš Bůh, kdykoli k němu voláme? A má jiný veliký národ nařízení a práva tak spravedlivá jako celý tento zákon, který vám dnes předkládám?“

5. Mojžíšova 4, 6-8


Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,
2  nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
3  Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.
4  Se svévolníky je tomu jinak: jsou jak plevy hnané větrem.
5  Na soudu svévolní neobstojí, ani hříšní v shromáždění spravedlivých. 6  Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1)


Křesťanství - opium, nebo pravda?

D. Gooding & J. Lennox
Křesťanství - opium, nebo pravda?
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 30 Kč
Vaše cena: 160 Kč

ks


Povinnosti rodičů

J. C. Ryle
Povinnosti rodičů
Poutníkova četba, běžná cena 165 Kč
Naše sleva: 33 Kč
Vaše cena: 132 Kč

ks


Pět znaků muže

Brian Tome
Pět znaků muže
JUDA, běžná cena 259 Kč
Naše sleva: 5 Kč
Vaše cena: 254 Kč

ks