Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci.

1K 15,43 E
(Další citáty)
Doporučujeme články


Kdyby žena věděla, co muž prožívá

Muž potřebuje, aby mu žena projevovala úctu, tak si ho udrží! Žena potřebuje mužovu lásku − a opravdová láska je oběť!


K čemu je táta? − 1. část

Táto, děti potřebují tvůj čas, zájem, ujištění i tvé prohry. Nasávají tě všemi smysly. Jsi pro ně pevný bod, ať jsi jakýkoliv. Pak budou v dospělosti pevné.


Dítě nechce chodit do školy − bojí se

Proč se děti bojí školy? Co s tím mohou udělat rodiče, co škola? Komunikace školy a rodičů.


Výchova a fyzické tresty

Fyzické tresty nezakázat! Ta možnost tu má zůstat. Když dítě ví, že je milované, trest rukou mu neublíží. Seřezat dítě, výprask


Manželská nevěra − existuje ještě šance?

Manželská nevěra neznamená rozvod, bolí to, ale máme východisko.


Své děti si ukrást nenecháme!

Nikdo konkrétní za to sice nemůže, ale lze sledovat faraonovské trendy − snahu odloudit děti od rodičů. Jak se rodiče mohou bránit, aby jim děti nebyly „ukradeny“?


Žena jako bohyně

Žena může být skvělá jako bohyně, ale muže nenaplní. To muž má naplňovat ženu − ale kde na to brát lásku, sílu, obsah?


Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za

Poslouchejte na Spotify

Má národ takovou vládu, jakou si zaslouží?

Dřív jsem nad touto otázkou krčil rameny. Nedávno jsem však četl Žalm 78, který Izraelcům připomíná, co všechno s nimi a pro ně Bůh udělal. A také jim trochu vy­čítá, že na jeho skutky zapomínají.

Je tam také řeč o tom, jak Bůh posti­ho­val Egypťany − neměli vodu, do­by­tek jim pomřel, museli řešit hlubokou energetickou krizi − vždyť tma byla i ve dne, pronásledoval je hmyz, přírodní katastrofy (krupobití), místo vody jim tekla krev, mnoho lidí umřelo − asi víc než za Covidu...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

ks

A to všechno jenom kvůli jedinému člověku, kvůli jejich vládci, tvrdo­hla­vé­mu faraonovi, protože nechtěl pustit Izraelce. Snadno si řekneme: „Vždyť nějací poslední lidé na polích nebo řemeslníci ve městě nemohli za to, jaký je faraon, tak proč museli všichni trpět?“

V Egyptě však nastoupil nový král, který o Jo­sefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu: „Hle, iz­raels­ký lid je početnější a zdatnější než my...“ Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujařmovali robotou. Musel stavět fa­raónovi města pro sklady... (22) Farao všemu svému lidu rozkázal: „Kaž­dého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu; kaž­dou dceru nechte naživu.“ (Exodus 1)

Zdá se, že Bůh postihoval celý ná­rod za to, jaký je faraon. Fa­raon vymys­lel, že bu­dou Izrael­ce nená­vidět a utla­čo­vat a národ na to při­stoupil − nutili je pra­co­vat, dřít a oni byli nad nimi dráby.

Dá se říct, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží? Určitě se obojí ovlivňuje na­vzá­jem − vláda je taková, jaký je lid, a současně lid je takový, jaká je vláda.

Když se podíváme na nedávné a současné dějiny, Hitler v Ně­mec­ku, ko­mu­nisté 1948 v Čes­ko­­slo­ven­sku a další, byli (demo­kraticky) zvoleni vět­ši­nou národa. Lidé neprohlédli včas, jaké lidi to volí. Byli něčím zaslepeni − a pak museli nést důsledky. V Rusku je to s volbami jinak, dlouhá staletí je tam systém, který je těžké hodnotit pozitivně.

Dnes už je to dost jiné, ale před sto a více lety byli Američané, Švýcaři nebo Angličané pracovité, poctivé, morální národy a podle toho vypadaly i jejich vlády. Přiznám se, že mě velmi pozitivně překvapili Ukrajinci s pre­zidentem Zelenským.

Je možné něco změnit?

Jestliže lid není spokojen s vládou a zvolí jinou nebo tu nechtěnou dokonce svrhne, pak se moc nezmění, pokud se nezmění národ. Když se naopak podíváme na dobré vládce, tak někteří z nich (mám teď na mysli biblického Chízkijáše) dokázali něco změnit ve své generaci − než přišel další (bez­bož­ný) král.

Když se podíváme na vládu, prezidenta nebo zákony a když přitom akcep­­tu­je­me, že národ má takovou vládu, jakou si zaslouží, co byste řekli o našem národu? Jací jsme? Poctiví? Pracovití? Stojíme jako národ na stabilních, staletími osvěd­čených morálních (biblických) principech? Nebo jsme křiváci, kteří kličkují, přizpů­sobují se a dokážou kdeco nemo­rálního tole­rovat? Pokud nejsme úplně dezorientovaní a vůbec nevíme, co bychom měli dělat.

Možná mi řeknete, že nemám generalizovat, že ne všichni jsou jako ně­kteří nahoře, za které se stydíme. Ale právě o to mi jde: Jaký jsem já?! − Nebrat si příklad od „některých“ nahoře, nejít jejich cestou, netolerovat u sebe to, co se toleruje jim.

Nepřidávej se k většině, páchá-li zlo.
2. Mojžíšova 23,2

Bible i historie mluví s obdivem o těch, kdo dokázali zůstat poctiví, praco­vití, obětaví navzdory tomu, jaké bylo jejich okolí, nebo dokonce k čemu je na­bá­dala vrchnost. Samuel, Eliáš a Elíša, Daniel, Hus, Komen­ský, Tyndale, Wycliffe, Luther, ze současnosti možná Havel nebo Navalnyj − to všechno jsou lidé, kteří byli jiní než jejich sousedé, než jejich vrchnost. To, že museli snášet příkoří a mnoho obětovat, mělo svůj význam a v řadě případů i vliv na to, aby národ dospěl ke změně v tom, jaký je, a někdy i v tom, jakou měl pak vládu.

Myslím si, že vláda odpovídá tomu, jaký je lid. A já jako jednotlivec, jeden z lidu, mohu ve svém okolí ovlivňovat to, jací budou aspoň někteří. A nepo­chy­bu­ji, že nejhlubší změnu dělá v lidech evan­gelium.

Jan Vopalecký, říjen 2022

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.(1)
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

Doporučujeme:

12 způsobů, jak vás mění mobil

Kniha nebrojí proti mobilům, ale učí nás s nimi zacházet. Autor mistrně aktualizuje biblické principy na dnešní ...

12 způsobů, jak vás mění mobil
 

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

ks


Daniel statečný správce

C. Nackenziová
Daniel statečný správce
Didasko, běžná cena 79 Kč
Naše sleva: 2 Kč
Vaše cena: 77 Kč

ks


Jak získat národy pro Boha

R.W.Carman
Jak získat národy pro Boha
Křesťanský život, běžná cena 99 Kč
Naše sleva: 3 Kč
Vaše cena: 96 Kč

ks


Deset chlapců, kteří se zapsali do dějin

Irene Howatová
Deset chlapců, kteří se zapsali do dějin
Didasko, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 6 Kč
Vaše cena: 184 Kč

ks