Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 


Oddělovač

Citát z Bible:

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.

Ef 6,12 E
(Další citáty)

Oddělovač
éčko - logo Ethosu

Nejlepší články


Odcizují vám děti!
Děti vyrůstají a čím dále tím méně nás potřebují, ony nám nemají co říct, ale přejímají úplně jiné hodnoty, odcizují se nám - jako by nám je někdo kradl! - Jak je uchránit?

Kdyby žena věděla
po čem její muž touží stejně jako ona touží po tom, aby ji miloval, vážila by si ho daleko víc - a získala by jeho lásku.

Snažíme se žít slušně
a zhruba se držíme biblických příkazů. Na jeden ovšem možná zapomínáme: Buďte svatí. To je požadavek, abychom se podobali Bohu. Tak můžeme svým charakterem mezi lidmi vynikat.

Manželská nevěra
je krutá rána do života. Člověk má chuť se vyčítat, mstít, ale to nikam nevede... Existuje východisko? Co pomůže?

Oddělovač

Doporučujeme


Modlete se za


Inspirováno:

Máte cit?

Možná jste si někdy všimli lidí, na kterých je nápadná jedna ze dvou vlastností: otupělost nebo marnost. Zmiňuje se o nich i Bible, popisuje je podrobněji a vysvětluje, kam až to může vést. Podívejme se, o co jde.

1. Otupělost

Jsou to lidé, kteří otupěli. Jejich srdce se zatvrdilo a mysl zatem­nila.1 Ztratili respekt a úctu k Bohu, k lidem i k sobě samým.2

Kdysi možná vnímali, ale už nevní­mají. Různé jemné signály potlačovali, přehlušovali a teď už je necítí. Výsledkem je zatvr­zelé srdce, a proto je ovládá nevě­domost. A přitom je samé trápí, že nevní­mají, nevědí něco, o čem jen zdálky tuší, že je podstatné.

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Výkladový komentář Bible Mt-2K

W.W.Wiersbe
Výkladový komentář Bible Mt-2K
Didasko, běžná cena 990 Kč
Naše sleva: 30 Kč
Vaše cena: 960 Kč

ks

S lidmi to neumí, nevědí, co je to jednat citlivě, neumí se vžít do druhého člověka. Když se sami pokoušejí chovat jako druzí, nedo­kážou to, jen napo­dobují a jednají spíš jako slepí. Nemají odhad, co je vhodné, a co ne. Když jim to řek­nete, tak se podiví nebo pravdě­podobněji rozzlobí. Může jít o oby­čejný pozdrav, trapný vtip nebo nějaké gesto. Něco se dá naučit, ale takový člověk vždy jen hádá, je to půl na půl, jestli se svým projevem trefí.

A když někdy vidí, že něco nevnímají, tak jsou z toho bez­radní, zoufalí, že jim to nikdo neřekl.

2. Marnost

Bible dále říká, že se utápějí v marnosti. Nic z toho, co dělají a o čem přemýšlejí, pro ně nemá smysl. Spoustu věcí v životě snad začnou dělat, ale zanedlouho ztratí motivaci, nevidí smysl. Mají pocit zbyteč­nosti, bez­cílnosti. Nic pro ně nemá hodnotu.

Bible říká, že takhle žijí národy, které neznají Boha: Přemýšlejí, ale nikam to nevede. Všechno, co vymyslí, je marnost. To proto, že jejich myšlení je zatemněné. Jejich přemýš­lením se táhne šero, nejistota, tma. Nemají Boží život.

Zdaleka nejsou hloupí! Naopak mohou být velmi inteli­gentní, bystří. Jen jsou prostě necitliví. Není to problémy hlavy, ale zatvr­zelého srdce.

Příčina hříchu

Bible říká, že právě tyto dvě vlastnosti jsou typické pro lidi, kteří Boha neznají a jsou opakem toho, k čemu nás Bůh vede. Otupělost a marnost je příčinou hříšného života. Ale Ježíš Kristus nás zachránil a učí nás něčemu jinému. Naopak nás vede k tomu, abychom byli citliví a nemuselo nás trápit − teď ani někdy později − že žijeme marně.

A co my dobří?

Teď už víme, proč jsou někteří lidé zlí. Ale i my „dobří“ se musíme podívat sami na sebe, jestli jsme dost vnímaví. Stává se mi, že něco řeknu a ten druhý se zarazí − a v tom mi to dojde: „Aha, to jsem přehnal!“ Zranil jsem ho. Je docela možné, že si v rodině takto ubližu­jeme, protože nemáme cit pro to, co druhého může zranit. Shrnuji: Ta citlivost se týká i nás „dobrých“ lidí!

Příliš citliví?

Naopak jiní jsou citliví, za­razí se, zmlknou, možná dokonce rozpláčou, když se jich něco dotkne. Jeden z takových citlivých lidí si mi posteskl: „Proč mě to vždycky tak vezme? Proč mě to tak bolí?“ Je to vnímavý člověk, to co vidí on, má cenu zlata. Postřeh­ne, jak co budou lidé vnímat, rozumí lidské duši, umí se vcítit do zra­něných lidí − ale sám trpí tím, že všechno prožívá velmi silně.

Zároveň umí prožívat hlubokou slast z vzá­jemné úcty, z ocenění, má soucit, dovede člověku poro­zumět a třeba i pomoci tomu, jehož trápení nikdo nechápe.

Být citlivý je někdy bolestné, ale přece jen stojí za to být schopen vnímat hloubku a krásu. Je tak snadné, aby lidské srdce ztvrdlo. Izraelci na poušti ztratili ze zřetele smysl i cíl: ztratili vědomí, že je Bůh vysvo­bodil z otroctví, i to, že je vede do zaslí­bené země. Ale někteří (Jozue, Káleb) si obojí uchovali!

Pro toho, kdo prožil něco bolestného, je pohodlné nic nevnímat a žít jako tvrďák. Všechno hodí za hlavu, smíří se s necitlivostí a stane se otupělým. Ale bez podnětů, bez vzrušení také žít neumí a přitom je tolik potře­buje, zvlášť lásku, přijetí! A neumí to přijmout, i když mu to někdo projevuje, protože to nevnímá.

Pak se takoví snadno oddají, vlastně „prodají“ bezuzdnosti, neřestem, nečis­totě, ať už to má jakoukoli podobu. To je však zdrojem dalších tvrdých a ještě tvrdších ran, které nelze nevnímat...

Jak znovu získat citlivost?

Nepomůže přestat hřešit a dělat dobro. Hřích a to, když všechno hodíme za hlavu, v nás nadělá větší škody, než aby se napra­vily tak, že s tím pře­sta­neme.

Získat znovu citlivost znamená hlubší zásah do naší duše. Je nutná lítost, řeknu to otev­řené; pokání, přiznání před Bohem a nápravu. To on vrací ztracenou vní­mavost. On vymě­ňuje kamenné srdce za srdce masité.3

Cestou k obnovení citlivosti je dvojí od­puš­tění. Za prvé potře­bujeme vidět svou zatvr­zelost a přijmout odpuštění od Boha. To je možné proto, že místo nás potrestal svého Syna Ježíše Krista. Za druhé je jeho odpuš­tění pak promě­ňující moc, která nám dává sílu odpustit těm, kdo ubli­žovali nám (nebo dodnes ubližují).1

Tak je možné získat zdravou citlivost, kdy umíme mít soucit, rozumět duši druhého a zároveň být zdravé odolní proti urážkám a ubližování druhých i proti sebelítosti. Takový byl Kristus, který je naším vzorem.

Zkuste ho napodobovat i svou vnímavostí, to váš život obohatí a zkrašlí.

Jan Vopalecký, prosinec 2020


1 Nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ. Mají zatem­nělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvr­zelé srdce. Otupěli, propadli bez­uzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci. (Efezským 4,17-19) Zpět do textu

2 Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich scestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznovství: zaměnili slávu nepomíjitelného Boha za zobrazení podoby pomíjitelného člověka, ano i ptáků a čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášním jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. (Římanům 1,21-24) Zpět do textu

3 Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité. (Ezechiel 36,26), Zpět do textu

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls. (1)
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 

  Doporučujeme:

Bible ČEP s DT oranžová s klopou

Bible Ekumenický překlad Rozměry: 156 x 130 mm včetně deuterokanonických knih Barva: oranžová s klopou ...

Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Výkladový komentář Bible Mt-2K

W.W.Wiersbe
Výkladový komentář Bible Mt-2K
Didasko, běžná cena 990 Kč
Naše sleva: 30 Kč
Vaše cena: 960 Kč

ks


Křesťanství - opium, nebo pravda?

David Gooding, John Lennox
Křesťanství - opium, nebo pravda?
ALEF Křesťanské sbory, běžná cena 190 Kč
Naše sleva: 30 Kč
Vaše cena: 160 Kč

ks


Kde je Bůh, když to bolí?

Yancey Philip
Kde je Bůh, když to bolí?
Návrat domů, běžná cena 245 Kč
Naše sleva: 7 Kč
Vaše cena: 238 Kč

ks


Keramická váza «Bottil»

Kovalda
Keramická váza «Bottil»
Kovalda, běžná cena 400 Kč
Naše sleva: 12 Kč
Vaše cena: 388 Kč

ks