Čtení, které vás pozvedne

 
menu
 
 
(4 min.)

Sexuální dysforie mladých lidí

original

#- číslo − dát do tabulek?

kniha: Nevratné poškození − Jak naše dcery propadají transgenderové mánii

V roce 2021 bylo v Německu provedeno 2598 transgenderových operací, z toho # 7,3 % na lidech ve věku 15 až 20 let. Počet dětí, které se neidentifikují se svým biologickým pohlavím, razantně přibývá. Tento trend potvrzují i data z Tavistock Gender Clinic v Londýně. V roce 2009 přišlo do nemocnice na konzultaci 51 mladistvých, v roce 2022 to bylo už 3585 osob. Většina dětí, které prohlašují, že vnímají sexuální dysforii jsou děvčata ve věku mezi 12 a 17 lety (#85 %).

Co je to sexuální dysforie?

O sexuální dysforii neboli transgenderu mluvíme, když člověk vnímá, že jeho pohlaví neodpovídá biologickému pohlaví. Dotyčný se ve svém těle cítí cize. Diagnózu lze podle mezinárodní klasifikace nemocí stanovit, pokud tento stav trvá nejméně 6 měsíců a dotyčný trpí subjektivním tlakem. U dětí před pubertou navíc platí tato kritéria: Dávají přednost oblékání, aktivitám a hračkám opačného pohlaví a také zaujímají jeho role.

Problematika

Děti a mladí lidé se sexuální dysforií jsou biologicky zdraví chlapci a děvčata. Až na málo výjimek nevykazují žádné zvláštnosti na pohlavních orgánech. Také nervová propojení v mozku se normálně vyznačují mužskými a ženskými znaky. Neexistují vědecké důkazy, že by transgenderové děti vykazovaly strukturální anomálie, které by mohly vysvětlovat jejich sexuální dysforii. Existence nějakého „transgender mozku“ je z lékařského hlediska neudržitelná.

Psychiatři McHugh a Mayer z John-Hopkinsovy Univerzity potvrzují: „Hypotéza, že u některých lidí je sexuální identita vrozená, pevně daná, jako znak nezávislý na biologickém pohlaví − tedy hypotéza, že muž nebo žena se narodí do nesprávného těla − nemá žádný vědecký základ.

Příčiny sexuální dysforie u dětí a mladistvých

Dobrá, ale jak vzniká myšlenka, že se někdo narodil ve špatném těle? Jak jsme už viděli, sexuální dysforie není něco vrozeného. Musí tedy existovat nějaké spouštěče. Jedna studie, na které se podíleli čtyři evropská genderová centra, ukazuje, že z dospělých, kteří mají sexuální dysforii, mělo 70 % z nich už dříve nějaké psychické onemocnění. Většina trpěla strachem a depresemi. Tato čísla lze přenést i na genderově dysforické děti a mladistvé.

Tak vyvstává otázka kauzality. Co bylo první? Dysforie, nebo psychická nestabilita? Jedna finská studie ukazuje, že 75 % dětí se sexuální dysforií mělo psychiatrickou diagnózu. 68 % z nich se projevilo ještě před přáním patřit k jinému pohlaví. Stejným směrem ukazuje jiná studie z USA, která byla zveřejněna roku 2018. 75 % děvčat a 71 % chlapců ještě předtím, než odmítli své biologické pohlaví, vykazovalo psychiatrické onemocnění jako je autismus nebo ADHS. V kontrolní skupině bez sexuální dysforie měla jen 4 % děvčat a 3 % chlapců nějaký psychiatrický záznam. Navíc se poruchy autistického spektra u transgender dětí vyskytují v 14-26 %, jsou tedy zastoupena výrazně častěji než u průměrného obyvatelstva. Totéž ukazují různé studie z Finska a Austrálie. V Tavistock genderové klinice v Londýně to bylo dokonce 35 % všech případů genderově dystrofických dětí a mladistvých.

Tyto výsledky jsou důležité k tomu, abychom pochopili vznik sexuální dysforie. Časté vyjádření, že děti budou ještě labilnějšími, když nevyhovíme jejich přání změnit svou identitu, není vědecky podložené.

Při jedné anketě 80000 mladistvých ve věku 15-17 let uváděly transgender děti častěji traumatické události ve svém dětství, než děti bez tranzice. Sem patří všechny formy násilí, které se zařazují do skupiny negativních zážitků z dětství (ACE, Adverse Childhood Experiences). Australská studie kolektivu vedeného paní Kozlowskou ukazuje, že mezi dětmi s genderovou dysforií je 97,5 % dětí, které prožily nejméně jednu formu ACE, v průměru dokonce pět různých forem. Tato studie zároveň znázorňuje, že většina těchto dětí má za sebou nějakou minulost psychiatrického charakteru. Pouze 11 % z nich nemělo v minulosti žádné psychické onemocnění ani netrpělo žádnou vývojovou poruchou.

Také

pokračuj: str. 3=40 − nahoře 1. celý odstavec

Hodnocení článku:

 Článek mě nadchl.
 Dal mi nový impuls.
 Dávám mu za pravdu.
 Nic zvláštního.
 Nesouhlasím s ním.
 Naštval mě.

Oddělovač
 


Dobrou knihou rozšíříte svůj rozhled!

Jonatan

F. Riversová
Jonatan

ks